Studia Teologiczno-Katechetyczne

Warunki rekrutacji na studia

Początek rekrutacji: 6 grudnia 2021
Adres rekrutacji: https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/P2021-22/programme/5-SP-TK.3/?from=field:PD.TK

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
  2. Kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP podmiotu.
  5. Dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
  6. Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
  8. Rekomendacja proboszcza miejsca zamieszkania.
Koszt studiów

Opłata za studia podyplomowe: 1500 zł / semestr

Wymagania stawiane kandydatom na studia

Studia Teologiczno-Katechetyczne (STK) przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań!

Dokumenty przyjmuje:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A, 45-342 Opole (wejście od parkingu)
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl