Wychowanie do życia w rodzinie

Informacje ogólne

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem umiejętności z zakresu wychowania prorodzinnego i seksualnego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia wyższej uczelni.

Studia podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie” trwają trzy semestry.

Absolwent będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji wychowanie seksualne/wychowanie do życia w rodzinie, zgodnie ze współczesną wiedzą na temat ludzkiej seksualności oraz w duchu wartości chrześcijańskich i zasad etycznych, podawanych przez Kościół katolicki. Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu ludzkiej seksualności. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia małżeńskiego i rodzinnego, szczególnie w obszarze ludzkiej seksualności.