Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2024 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 22 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przedkładania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych dokumentów przez studentów, pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz innych osób w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, studenci zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.

Dokumenty te zgodnie z § 4 zarządzenia studenci powinni przedłożyć niezwłocznie do właściwego dziekanatu.

Przydatne informacje

  1. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać, składając wniosek elektronicznie lub w dowolnym punkcie Informacji Krajowego Rejestru Karnego. Wszystkie informacje dostępne są na tej stronie.
  2. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się również w Opolu:
    • pl. Daszyńskiego 3, parter, pokój nr A8 oraz A9, tel. 77 54 19 510
    • godziny przyjęć: poniedziałek: 8.00–18.00, wtorek–piątek: 8.00–15.00
    • strona informacyjna

Zastrzeżenie

Uczelnia nie zwraca kosztów zaświadczenia tj. 20 zł w przypadku zaświadczenia uzyskanego droga elektroniczną lub 30 zł w przypadku zaświadczenia w wersji papierowej.

W przypadku pobrania wersji papierowej należy dostarczyć ksero zaświadczenia wraz z oryginałem (do wglądu).

W przypadku wersji elektronicznej student jest zobowiązany przekazać zaświadczenie drogą mailową na adres Dziekanatu WT UO (dziekanatwt@uni.opole.pl). Dokument ten będzie przyjmowany tylko w formie pliku XML, który jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Informacja do pobrania w formie pliku pdf