Rekrutacja

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

 

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego zapraszają na jedyne w Polsce studia trzeciego
stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie. Adresatami
stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie
są absolwenci uczelni wyższych posiadający dyplom magistra lub równorzędny
zainteresowani problematyką rodziny z perspektywy różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Na podstawie Zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego utworzono studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r.). Jednostką prowadzącą studia doktoranckie jest Wydział Teologiczny.

Nauki o rodzinie mieszczą się w obszarze wiedzy nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny ze szczególnym akcentem położonym na takie dziedziny, jak: nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Kadrę naukową tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (Instytut Socjologii, Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Psychologii). Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i wyboru seminariów doktoranckich w zakresie pięciu perspektyw: filozoficznej i bioetycznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej.

Program studiów obejmuje: zajęcia obowiązkowe (wykłady monograficzne) – łącznie 120 godzin (8 ECTS), zajęcia fakultatywne (wykłady fakultatywne, metodologia i metodyka pracy naukowej, lektorat języka obcego) – łącznie 450 godzin (30 ECTS), w tym lektorat w wymiarze 120 godzin (8 ECTS) oraz zajęcia dydaktyczne (kurs dydaktyczny szkoły wyższej, praktyki zawodowe i nowe technologie w kształceniu studentów) – łącznie 100 godzin (7 ECTS). Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada 45 punktom ECTS (670 godzin).

Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie mają formę studiów stacjonarnych.

Stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o rodzinie trwają 4 lata (8 semestrów). Liczbę godzin teoretycznych (wykłady), liczbę godzin praktycznych (seminaria, ćwiczenia, praktyki), liczbę punktów ECTS przypisaną poszczególnym przedmiotom (łącznie 45 p. ECTS) i sposób zaliczenia przedstawiono w programie studiów. Zapraszamy do zapoznania się z programem i planem studiów na stronie internetowej www.wt.uni.opole.pl w zakładce: kandydat – studia doktoranckie nauki o rodzinie.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych.

 

Odbywanie studiów doktoranckich w zakresie specjalności nauki o rodzinie stwarza możliwość:

 • pogłębionego studium naukowo-badawczego w zakresie dyscypliny nauki o rodzinie z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych;
 • przygotowania i obrony pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego.

 

Zasady i tryb rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie)

 

Szczegółowe warunki rekrutacji i wymagania stawiane kandydatom na studia doktoranckie zostały określone przez Radę Programową i szczegółowo opisane w uchwale rekrutacyjnej przyjętej przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania rekrutacyjnego o charakterze konkursowym , którego zasadniczymi elementami są: rozmowa kwalifikacyjna i osiągnięcia naukowe. Szczegółowe zasady oceny rozmowy kwalifikacyjnej i dotychczasowych osiągnięć naukowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz przebiegu dotychczasowej edukacji

Treść

Maksymalna liczba punktów

Rozmowa kwalifikacyjna

Prezentacja zainteresowań naukowo-badawczych Kandydata. Maksymalny czas prezentacji – 10 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 5.

 5

Umiejętność prowadzenia dyskusji na temat zainteresowań badawczych (orientacja w wybranej dyscyplinie naukowej). Maksymalny czas dyskusji z Członkami Komisji – 15 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10.

10

Osiągnięcia naukowe

Publikacje

 1. 0 pkt. – brak publikacji
 2. 1 pkt. – tylko jedna publikacja naukowa lub dwie publikacje popularnonaukowe. Dotyczy opublikowanych artykułów lub przyjętych do druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji. W przypadku publikacji przyjętych do druku wymaga się pisemnego potwierdzenie przez Redakcję publikacji (opracowania zbiorowego lub czasopisma). Brak pisemnego potwierdzenie skutkuje brakiem punktacji.
 3. 2 pkt. – dwie i więcej publikacji naukowych.

Wymaga się kserokopii publikacji wraz ze stroną tytułową opracowania zbiorowego lub czasopisma i spisu treści.

2

Udział w konferencjach naukowych

 1. Czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej konferencjach – 2 pkt.
 2. Czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 1 pkt.
 3. brak udziału – 0 pkt.

Wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału w konferencji (zaświadczenie wydane przez organizatorów lub program konferencji z wyraźnie zaznaczonych nazwiskiem i imieniem Kandydata i tytułem wystąpienia).

2

Ocena na dyplomie magisterskim (wymaga się wyłącznie dyplomu magisterskiego)

 1. ocena dobra – 0,5 pkt.
 2. ocena plus dobra – 1 pkt.
 3. Ocena bardzo dobra – 1,5 pkt.,
 4. wyróżniona – 2 pkt.

2

Pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub z tytułem profesora) dotycząca predyspozycji kandydata do pracy naukowej

1

Praca w kołach naukowych

 1. praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego Koła – 1 pkt.
 2. brak aktywności – 0 pkt.

1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

23

 1. Do studiowania może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny.
 2. Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o rodzinie odbywa rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną na studia doktoranckie z nauk o rodzinie w składzie: przewodniczący, którym jest kierownik studiów doktoranckich, egzaminatorzy i sekretarz. Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie z nauk o rodzinie została powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego (Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 marca 2016 r.).
 3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów i listę przyjętych. Obie listy są zamieszczane w zakładce „Wyniki rekrutacji” w IRK. Wynik postępowania rekrutacyjnego kandydata jest umieszczony w IRK na jego koncie indywidualnym. Decyzje o przyjęciu na studia kandydat otrzymuje po zakończeniu prac komisji.
 4. Kandydat na studia doktoranckie przyjęty na więcej niż jeden kierunek, musi do 30 września dokonać wyboru jednego kierunku, na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.
 5. Kandydaci, którzy aktualnie są studentami studiów doktoranckich i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch kierunkach w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów/kierowników studiów doktoranckich.
 6. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia, rozpatruje rektor. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej podczas dyżurów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Harmonogram dyżurów podany jest poniżej.

Terminy dyżurów Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie

 w dyscyplinie nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a

 Miesiąc Dzień Godziny Sala
Kwiecień 27 (środa) 14.30-15.30 19
Kwiecień 29 (piątek) 12.00-13.00 19
Maj 13 (piątek) 12.00-13.00 19
Maj 18 (środa) 14.30-15.30 19
Czerwiec 4 (sobota) 10.30-11.30 19
Czerwiec 25 (sobota) 10.00-12.00 44
Lipiec 6 (środa) 10.00-12.00 44
Lipiec 9 (sobota) 10.00-12.00 44
Sierpień Po uprzednim umówieniu się z sekretarzem Komisji erataj@uni.opole.pl
Wrzesień 17 (sobota) 10.00-12.00 19
Wrzesień 20 (wtorek) 10.00-12.00 19

 

Kontakt: mgr Ewa Kiełek-Rataj – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia trzeciego stopnia z dyscypliny naukowej nauki o rodzinie erataj@uni.opole.pl

Termin i miejsce składania dokumentów: dokumenty należy składać u Członków Komisji rekrutacyjnej podczas dyżurów od 18 kwietnia do 20 września 2016 r. Dziekanat Wydziału Teologicznego nie przyjmuje dokumentów. Dokumenty należy składać osobiście.

Terminy dyżurów Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o rodzinie, Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a

 Miesiąc Dzień Godziny Sala
Kwiecień 27 (środa) 14.30-15.30 19
Kwiecień 29 (piątek) 12.00-13.00 19
Maj 13 (piątek) 12.00-13.00 19
Maj 18 (środa) 14.30-15.30 19
Czerwiec 4 (sobota) 10.30-11.30 19
Czerwiec 25 (sobota) 10.00-12.00 44
Lipiec 6 (środa) 10.00-12.00 44
Lipiec 9 (sobota) 10.00-12.00 44
Sierpień Po uprzednim umówieniu się z sekretarzem Komisji erataj@uni.opole.pl
Wrzesień 17 (sobota) 10.00-12.00 19
Wrzesień 20 (wtorek) 10.00-12.00 19

 

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. 9 lipca 2016 r., godz. 10.00 – dla Kandydatów, którzy złożą dokumenty do 6 lipca.
 2. 24 września 2016 r., 10.00 – dla Kandydatów, którzy złożą dokumenty do 20 września.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie uzgodniony z Kandydatem podczas składania dokumentów.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1, sala 44.

Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o rodzinie odbywa rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną na studia doktoranckie z nauk o rodzinie w składzie: przewodniczący, którym jest kierownik studiów doktoranckich, egzaminatorzy i sekretarz. Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie z nauk o rodzinie została powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego (Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 marca 2016 r.).

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, tj. po 24 września Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów i listę przyjętych. Obie listy są zamieszczane w zakładce „Wyniki rekrutacji” w IRK. Wynik postępowania rekrutacyjnego kandydata jest umieszczony w IRK na jego koncie indywidualnym. Decyzje o przyjęciu na studia kandydat otrzymuje po zakończeniu prac komisji.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK).
 2. Kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez Członka Komisji Rekrutacyjnej, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (tegoroczni absolwenci – dopuszczalne jest zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim).
 3. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez Członka Komisji Rekrutacyjnej, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.
 4. Pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub z tytułem profesora) dotycząca predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 5. Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm lub jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm i jedną o wymiarze 45×65 mm. Wymaga się umieszczenia wersji elektronicznej fotografii w IRK. Brak fotografii w IRK skutkuje niedopuszczeniem do rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokumentacja dotycząca dotychczasowego dorobku naukowego
.

Potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie:

 1. Publikacji. Wymaga się kserokopii publikacji wraz ze stroną tytułową monografii, opracowania zbiorowego lub czasopisma i spisu treści. W spisie treści należy wyraźnie zaznaczyć nazwisko i imię Kandydata i tytuł artykułu.
 2. udziału w konferencjach naukowych. Wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału w konferencji (zaświadczenie wydane przez organizatorów lub program konferencji z wyraźnie zaznaczonych nazwiskiem i imieniem Kandydata i tytułem wystąpienia).
 3. pracy w kole naukowym. Wymaga się poświadczenia w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego Koła.

Brak udokumentowanego dorobku w zakresie publikacji, udziału w konferencjach naukowych, pracy w kole naukowym skutkować będzie brakiem punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym.

Cudzoziemcy dostarczają dodatkowo:

– wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

– dokument potwierdzający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim. – kandydaci, którzy posiadają dyplom uzyskany za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji tego dokumentu z dyplomem magisterskim uzyskanym w Polsce. Kandydaci, którzy posiadają dyplom uzyskany za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji tego dokumentu z dyplomem magisterskim uzyskanym w Polsce.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją rektora. Czynności administracyjne będzie prowadzić komisja rekrutacyjna kierunku, na który jest przyjmowany kandydat. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją wydziałowej/kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje dziekan wydziału. Komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close