Rekrutacja

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

Na kierunku Kultura śródziemnomorska proponowane są studia stacjonarne pierwszego stopnia na specjalnościach:

• zarządzanie zasobami kultury

• zarządzanie turystyką

Specjalność zarządzanie zasobami kultury przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej kulturze, zwłaszcza w instytucjach kulturalnych, oferując wiedzę o szerokim wachlarzu humanistycznym odnoszącym się do krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. Poznanie kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni 2500 lat uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia i daje podstawy pod współczesne myślenie o Europie, zwłaszcza w kontekście jej jednoczenia się w ramach Unii Europejskiej. Studia te są zatem kierowane do osób o szerokiej otwartości umysłowej na wszelkie wytwory ludzkiej aktywności w czasach bardzo odległych i bliższych współczesności w krajach śródziemnomorskich. W oparciu o poznaną wiedzę uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze zarówno w odniesieniu do kultury krajów Śródziemnomorza, jak i rodzimej przestrzeni.

Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.

Natomiast do działalności kulturotwórczej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: organizacja i animacja kultury, diagnostyka potrzeb kulturalnych, prawne aspekty zarządzania kulturą, public relations, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa.

Specjalność zarządzanie turystyką przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w ogólnie rozumianej turystyce, zwłaszcza tego jej działu, który nastawiony jest na kontakty krajoznawcze państw basenu Morza Śródziemnego. Szeroka wiedza humanistyczna, obejmująca dziedziny poznawcze na przestrzeni 2500 lat, buduje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i odnoszenia obecnego etapu rozwoju Europy do jej źródeł śródziemnomorskich. Studia z tej specjalności są więc adresowane do osób otwartych na wielobarwność kulturową krajów śródziemnomorskich, osób tolerancyjnych i zafascynowanych wartościami kulturowymi tych krajów. Dzięki poznanej wiedzy studia te umożliwiają dokonanie swoistego „wejścia” w świat do tej pory mało znany i nawiązania z nim kontaktów na polu aktywności turystycznej indywidualnej lub zbiorowej.

Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.

Natomiast do działalności ściśle turystycznej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, organizacja turystyki religijnej, prawne i ekonomiczne aspekty w turystyce, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa. Niektóre aspekty tego praktycznego przygotowania mogą być także przydatne w turystyce hotelarskiej czy agroturystycznej.

Na kierunku Kultura śródziemnomorska proponowane są studia stacjonarne drugiego stopnia na specjalności:

 • turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich

Specjalność turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce w ramach dziedzictwa kulturowego krajów należących do obszaru ówczesnego Bizancjum (od IV do XVI w.), a dzisiaj stanowiących kraje wschodniej części terenów basenu Morza Śródziemnego, częściowo okalających także Morze Czarne.

Ta specjalność kierowana jest do szerokiego kręgu osób dzięki trzywarstwowej strukturze programu studiów. W ramach proponowanej specjalności obecne są następujące aspekty wiedzy: artystyczna, turystyczna i kulturowa. Wiedza artystyczna wiąże się z ikonopisarstwem, a więc z nabyciem teoretycznych zasad i praktycznych umiejętności pisania ikon. Dzięki zorganizowanemu warsztatowi ikonopisarskiemu każdy student tej specjalności będzie mógł własnoręcznie napisać ikonę. Wiedza turystyczna sprowadza się do zapoznania się z zasadami organizowania turystyki w krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast wiedza kulturowa polega na poznaniu kilku bardzo interesujących zagadnień z kultury bliskowschodniej. Są wśród nich takie dziedziny wiedzy, jak: kultura sepulkralna, archeologia biblijna, liturgia Kościołów wschodnich, kultura sakralna Ukrainy. Podłożem dla zrozumienia obecnego oblicza bliskowschodniej kultury będą wykłady z zakresu historii Bizancjum, filozofii żydowskiej i arabskiej oraz wiedzy religioznawczej tych terenów. Dzięki tym przedmiotom będzie można zrozumieć współczesny układ polityczny i różnice kulturowe na Bliskim Wschodzie. Lingwistyczną atrakcją tych studiów będzie język arabski.

Studia te są zatem adresowane do osób o szerokich horyzontach myślowych otwartych na inny krąg kulturowy, często mało znany w świecie kultury zachodnioeuropejskiej. Niemałą rolę odgrywa także fascynacja inną mentalnością ludzi zamieszkujących kraje Bliskiego Wschodu, ciekawość dziejów ich myśli filozoficzno-religijnej, a także tolerancja względem ich zachowań i postaw obyczajowych.

Nasze atuty to:

 • dobrze przygotowana kadra naukowa: wielu wykładowców jest po studiach zagranicznych, niektórzy w krajach śródziemnomorskich (Rzym, Paryż). Kierunek, mający charakter międzywydziałowy, angażuje także wielu pracowników z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Filologiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczno-Pedagogiczny i Wydział Ekonomiczny);
 • międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Aradzie;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa zaopatrzona w zbiory wszystkich dziedzin humanistycznych, będących podstawą dla studiów na tym kierunku;
 • Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących na uczelniach w Opolu;
 • możliwość odbywania praktyk w instytucjach kulturalnych i turystycznych, a także przygotowywania audycji w lokalnych rozgłośniach na tematy związane z kulturą krajów śródziemnomorskich;
 • studia na Wydziale Teologicznym, obok zdobycia solidnej wiedzy, dają także możliwość integralnego rozwoju i pogłębienia wiary.

Absolwenci kierunku Kultura śródziemnomorska, wyposażeni w szeroką wiedzą humanistyczną obejmującą kraje basenu Morza Śródziemnego, wraz z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, mogą podjąć pracę w wielu sektorach życia społecznego w zależności od obranej specjalności. I tak:

— po zarządzaniu zasobami kultury można podjąć pracę:

 • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, nawet w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej;
 • w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
 • jako dziennikarz w mass-mediach (prasa, radio, telewizja) w dziale „Kultura”;

— po zarządzaniu turystyką można podjąć pracę:

 • w instytucjach międzynarodowych, międzykulturowych i międzyreligijnych;
 • w biurach podróży i biurach pielgrzymkowych;
 • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi;
 • w polskich placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
 • w instytucjach opieki społecznej dla imigrantów w Polsce;
 • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów śródziemnomorskich;
 • jako tłumacz w kontaktach międzypaństwowych;
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: konkurs świadectw
LP. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1. j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4
2. j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,2
3. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”: konkurs świadectw
LP. Przedmiot Ocena Waga
1. j. polski część pisemna matury 0,4
2. j. obcy część pisemna matury 0,2
ocena końcoworoczna* 0,1
3. przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,4
ocena końcoworoczna* 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Kultura śródziemnomorska, Filologia wschodniosłowiańska, Politologia, Kulturoznawstwo, Europeistyka.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 119/2008 – 2012). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
STUDIA STACJONARNE 2016/17
I STOPNIA

I TERMIN REKRUTACJI

Termin Etapy postępowania kwalifikacyjnego
od 18 kwietnia do 08 lipca Rejestracja kandydatów w systemie internetowym IRK i wpłacenie opłaty administracyjnej

Uwaga dla kandydatów na MISHUS termin upływa 16 czerwca, rozmowa kompetencyjna 17 czerwca

08 lipiec Ostatni dzień dokonania opłaty administracyjnej

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu Opolskiego wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć przelew pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

08 lipiec Rozmowy kwalifikacyjne dla absolwentów „starej matury”
od 08 do 09 lipca Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunki:

· edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

· muzykologia

· architektura krajobrazu (przegląd prac plastycznych)

11 lipiec Ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych
od 11 do 18 lipca

 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Dokumenty przyjmują komisje rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.
Uwaga ! 18 lipiec
do godz. 15.00
Ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów przesyłanych pocztą!) Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO
do 19 lipca Ogłoszenie list przyjętych

 

II TERMIN REKRUTACJI

od 12 lipca

Rejestracja kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca, aż do wypełnienia limitu przyjęć.
Uwaga dla kandydatów na MISHUS termin rejestracji upływa 22 września, rozmowa kompetencyjna 23 września

od 12 do 29 lipca i od 1 września do końca rekrutacji Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.
19 wrzesień

 

20 wrzesień

21 wrzesień

Przegląd prac na architekturę krajobrazu

Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

· egzamin praktyczny z rysunku

· egzamin z malarstwa, rozmowa kwalifikacyjna dla „staromaturzystów”

 

od 01 sierpnia do 31 sierpnia

Dokumenty kandydatów w zastępstwie Komisji przyjmuje Dział Nauczania (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda Komisja Rekrutacyjna po 1 września

 

STUDIA STACJONARNE 2016/17
STUDIA II STOPNIA

I TERMIN REKRUTACJI

Termin Etapy postępowania kwalifikacyjnego
od 18 kwietnia do 17 lipca Rejestracja kandydatów w systemie internetowym IRK i wpłacenie opłaty administracyjnej
 

17 lipiec

Ostatni dzień dokonania opłaty administracyjnej
W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu Opolskiego wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć przelew pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

 

19 lipiec

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanische Philologie Kandydaci na English Philology dostarczają do 17 lipca formularz zgłoszenia na seminarium
 

18 lipiec

19 lipiec

Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

· Egzamin praktyczny z rysunku

· Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

do 19 lipca Ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
od 20 do 25 lipca Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w dni powszednie od 9.00 do 15.00, oraz od 9.00 do 12.00 w soboty
26 lipiec Ogłoszenie list przyjętych

 

II TERMIN REKRUTACJI

od 20 lipca Rejestracja kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca, aż do wypełnienia limitu przyjęć.
od 20 do 29 lipca
i od 1 września do końca rekrutacji
Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

We wrześniu od 11.00 do 13.00 w dni powszednie

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

od 01 sierpnia do 31 sierpnia Dokumenty kandydatów na kierunki, na które nie przewidziano rozmowy kwalifikacyjnej w zastępstwie komisji przyjmuje Dział Nauczania (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 1 września.
18 września Koniec rejestracji kandydatów na kierunki, na których przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna
od 19 – 21 września

20 wrzesień
21 wrzesień

Rozmowy kwalifikacyjne

Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • egzamin praktyczny z rysunku
 • rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

 

Uwaga!

 • Kandydaci na studia niestacjonarne otrzymując decyzję o przyjęciu na studia jednocześnie podpisują umowę o warunkach odpłatności.
 • Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów w UO jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia, (czyli w Komisji Rekrutacyjnej) w terminie do 29 lipca i od 1 do 26 września. Ze względu na przerwę urlopową w pracy Komisji Rekrutacyjnych, w miesiącu sierpniu dokumenty nie będą wydawane! Nieodebrane dokumenty będą wysyłane pocztą po zakończeniu pracy przez Komisję Rekrutacyjną.
 • 31 października mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy starali się o przyjęcie na kierunki, na których nie uruchomiono I roku studiów ze względu na małą liczbę kandydatów.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia  (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, plus jedna wersja elektroniczna,
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.

Kandydaci na studia przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia (w roku 2016/2017 – 85 zł). Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Uwaga cudzoziemcy!

Dokumenty wszystkich cudzoziemców będą odbierane w Centrum Partnerstwo Wschodnie, ul. Katowicka 89, Collegium Civitas, pokój 326, tel. 77 452 74 96, 77 452 74 96, mail centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl.

Pytania należy kierować pod adresem Centrum Partnerstwo Wschodnie.

Ogólne informacje

można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
45-342 Opole
ul. Drzymały 1a
tel. 77 442 37 67
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close