Informacje ogólne

Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie

 

Kierownik: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
e-mail: plandwojtowicz@uni.opole.pl
Konsultacje: piątek, godz. 13.30-15.00

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

 

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego zapraszają na jedyne w Polsce studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie. Adresatami stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie są absolwenci uczelni wyższych posiadający dyplom magistra lub równorzędny zainteresowani problematyką rodziny z perspektywy różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Na podstawie Zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego utworzono studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r.). Jednostką prowadzącą studia doktoranckie jest Wydział Teologiczny.

Nauki o rodzinie mieszczą się w obszarze wiedzy nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny ze szczególnym akcentem położonym na takie dziedziny, jak: nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Kadrę naukową tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (Instytut Socjologii, Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Psychologii). Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i wyboru seminariów doktoranckich w zakresie pięciu perspektyw: filozoficznej i bioetycznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych