Informacje ogólne

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne:

  • jednolite magisterskie w dwóch modułach:
    • katechetycznym (studia 5-letnie),
    • kapłańskim (studia 6-letnie),
  • magisterskie II stopnia:
    • teologia kanoniczna (studia 2-letnie).

Moduł katechetyczny przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach i na parafiach, do pracy w poradniach rodzinnych. Wykłady z filozofii i historii Kościoła dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, współczesnego świata i człowieka. Przedmioty teologiczne uczą postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne, teologię moralną oraz pastoralną. Absolwenci – dzięki wykładom z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a także zajęciom z dydaktyk kierunkowych i praktykom – uzyskują kwalifikacje do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Moduł kapłański przeznaczony jest dla mężczyzn nieżonatych. Przygotowuje przyszłych duchownych diecezji opolskiej i gliwickiej do wykonywania posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak również przygotowuje do nauczania religii i etyki w szkołach. W ramach modułu kapłańskiego prowadzi się wyłącznie studia dzienne, które uwarunkowane są przyjęciem i formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (więcej informacji).

Teologia kanoniczna stanowi studium przeznaczone dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować swoją naukową drogę i rozpocząć etap studiów zmierzający do uzyskania stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wcześniej ukończyć jednolite studia magisterskie z teologii katolickiej albo wyższe seminarium duchowne (legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Efekty uczenia się przekazywane w ramach kierunku „Teologia kanoniczna” nie pokrywają się z istniejącym kierunkiem „Teologia” i umożliwiają pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich aktualizację do zmieniających się uwarunkowań społeczno-religijnych. Studia nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego), natomiast z perspektywy kościelnej (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”) dają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych. Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień).