Informacje ogólne

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne (jednolite magisterskie) w 2 specjalnościach:

  • katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie)
  • kapłańska (studia 6-letnie)

 

Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach, do pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich i samorządach. Studia na kierunku teologia kształcą absolwentów o szerokim, humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego zrozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne, teologię moralną oraz pastoralną.
Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla mężczyzn nieżonatych. Przygotowuje przyszłych duchownych diecezji opolskiej i gliwickiej do wykonywania funkcji i posług religijnych, związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak również przygotowuje do nauczania religii i etyki w szkołach. W ramach specjalności kapłańskiej prowadzi się wyłącznie studia dzienne, które uwarunkowane są przyjęciem i formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (więcej informacji).