Informacje ogólne

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne (jednolite magisterskie) w 3 specjalnościach:

  • katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie)
  • kapłańska (studia 6-letnie)
  • duchowość i kultura chrześcijańska (studia 5-letnie)

oraz studia niestacjonarne (jednolite magisterskie) specjalności katechetyczno-pastoralnej (zajęcia w soboty).

Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach i na parafiach, do pracy w poradniach rodzinnych. Wykłady z filozofii i historii Kościoła dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, współczesnego świata i człowieka. Przedmioty teologiczne uczą postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne, teologię moralną oraz pastoralną. Absolwenci – dzięki wykładom z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a także zajęciom z dydaktyk kierunkowych i praktykom – uzyskują kwalifikacje do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla mężczyzn nieżonatych. Przygotowuje przyszłych duchownych diecezji opolskiej i gliwickiej do wykonywania posług religijnych, związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak również przygotowuje do nauczania religii i etyki w szkołach. W ramach specjalności kapłańskiej prowadzi się wyłącznie studia dzienne, które uwarunkowane są przyjęciem i formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (więcej informacji).

Specjalność duchowość i kultura chrześcijańska przygotowuje do pracy w redakcjach mediów katolickich, poradniach rodzinnych i w ośrodkach duchowości. Równocześnie tworzy okazję do głębszego poznania oraz przeżywania wiary chrześcijańskiej na płaszczyźnie duchowości. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Proponowane przedmioty teologiczne oraz różne wykłady z duchowości i kultury otwierają na inne światopoglądy, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości religijnej.