Rekrutacja

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

Na studiach I stopnia można wybrać następujące specjalnośc

 

 • Asystent rodziny
 • Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

Specjalności na II stopniu to:

 • Asystent rodziny
 • Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

 

 

Nasze atuty to:

 

 

 

 • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Londynie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Aradzie, Regensburgu i Pradze,
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates lub CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie,
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących.

Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce społecznej i rodzinnej w Radiu „Doxa”.

Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary i integralnego rozwoju.

Absolwent nauk o rodzinie dysponuje pogłębioną wiedzą interdyscyplinarną na temat małżeństwa i rodziny z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych, biomedycznych, socjologicznych, prawnych, filozoficzno-antropologicznych oraz teologicznych.

Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w placówkach pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz udzielania wsparcia członkom ich rodzin.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji doradcy rodzinnego, pedagoga rodzinnnego oraz doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych i małżeńskich. Może udzielać pomocy, konsultacji i informacji rodzinom będącym w trudnej sytuacji oraz opracowywać strategie pomocy rodzinie w środowisku lokalnym.

Ponadto studia uprawniają Absolwenta, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostarczona wiedza umożliwia podejmowanie szerokiego spektrum prac badawczych z dziedziny rodziny i małżeństwa w placówkach oświatowych i socjalnych.

I stopień

 

 

 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: konkurs świadectw
LP. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1. j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4
2. j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,2
3. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”: konkurs świadectw
LP. Przedmiot Ocena Waga
1. j. polski część pisemna matury 0,4
2. j. obcy część pisemna matury 0,2
ocena końcoworoczna* 0,1
3. przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,4
ocena końcoworoczna* 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

II stopień

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, socjologia, filozofia, politologia, kulturoznawstwo

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
STUDIA STACJONARNE     2016/17
I STOPNIA

I TERMIN REKRUTACJI

Termin Etapy postępowania kwalifikacyjnego
od 18 kwietnia  do 08 lipca Rejestracja kandydatów w systemie internetowym IRK i wpłacenie opłaty administracyjnej

Uwaga dla kandydatów na MISHUS termin upływa 16 czerwca, rozmowa kompetencyjna 17 czerwca

08 lipiec Ostatni dzień dokonania opłaty administracyjnej                                              

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu Opolskiego wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć przelew pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

08 lipiec Rozmowy kwalifikacyjne dla absolwentów „starej matury”
od 08 do 09 lipca Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunki:

·        edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

·        muzykologia

·        architektura krajobrazu (przegląd prac plastycznych)

11 lipiec Ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych
od 11 do 18 lipca

 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Dokumenty przyjmują komisje rekrutacyjne  w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.
Uwaga ! 18 lipiec
do godz. 15.00
Ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów przesyłanych pocztą!) Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO
do 19 lipca Ogłoszenie list przyjętych

 

 II TERMIN REKRUTACJI

od 12 lipca

Rejestracja kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca, aż do wypełnienia limitu przyjęć.
Uwaga dla kandydatów na MISHUS termin rejestracji upływa 22 września, rozmowa kompetencyjna 23 września

od 12 do 29 lipca i od 1 września do końca rekrutacji Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.  Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się  i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.
19 wrzesień

 

20 wrzesień

21 wrzesień

 Przegląd prac na architekturę krajobrazu

Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna  w zakresie sztuk plastycznych

·        egzamin praktyczny z rysunku

·        egzamin z malarstwa, rozmowa kwalifikacyjna dla „staromaturzystów”

 

od 01 sierpnia do 31 sierpnia

Dokumenty kandydatów w zastępstwie Komisji przyjmuje Dział Nauczania (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda Komisja Rekrutacyjna po 1 września

 

STUDIA STACJONARNE  2016/17
STUDIA II STOPNIA

  I TERMIN REKRUTACJI

Termin Etapy postępowania kwalifikacyjnego
od 18 kwietnia do 17 lipca Rejestracja kandydatów w systemie internetowym IRK  i wpłacenie opłaty administracyjnej
 

17 lipiec

Ostatni dzień dokonania opłaty administracyjnej
W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu Opolskiego wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć przelew pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

 

19 lipiec

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanische Philologie            Kandydaci na English Philology dostarczają do 17 lipca formularz zgłoszenia na seminarium
 

18 lipiec

19 lipiec

 Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna   w zakresie sztuk plastycznych

·       Egzamin  praktyczny z rysunku

·       Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

do 19 lipca Ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
od 20  do 25 lipca Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w dni powszednie  od 9.00 do 15.00, oraz od 9.00 do 12.00 w soboty
26  lipiec Ogłoszenie list przyjętych

 

II TERMIN REKRUTACJI

od 20 lipca Rejestracja kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca, aż do wypełnienia limitu przyjęć.
od 20 do 29 lipca
i od 1 września do końca rekrutacji
Dokumenty kandydatów przyjmują Komisje Rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

We wrześniu od 11.00 do 13.00 w dni powszednie

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

od 01 sierpnia do 31 sierpnia Dokumenty kandydatów na kierunki, na które nie przewidziano rozmowy kwalifikacyjnej w zastępstwie komisji przyjmuje Dział Nauczania (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 1 września.
18 września Koniec rejestracji kandydatów na kierunki, na których przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna
od 19 – 21 września

20 września
21 września

Rozmowy kwalifikacyjne

Dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • egzamin praktyczny z rysunku
 • rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

 


Uwaga!

 • Kandydaci na studia niestacjonarne otrzymując decyzję o przyjęciu na studia jednocześnie podpisują umowę o warunkach odpłatności.
 • Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów w UO jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia, (czyli w Komisji Rekrutacyjnej) w terminie do 29 lipca i od 1 do 26 września. Ze względu na przerwę urlopową w pracy Komisji Rekrutacyjnych, w miesiącu sierpniu dokumenty nie będą wydawane! Nieodebrane dokumenty będą wysyłane pocztą po zakończeniu pracy przez Komisję Rekrutacyjną.
 • 31 października mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy starali się o przyjęcie na kierunki, na których nie uruchomiono I roku studiów ze względu na małą liczbę kandydatów.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia  (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, plus jedna wersja elektroniczna,
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.

Kandydaci na studia przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia (w roku 2016/2017 – 85 zł). Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Uwaga cudzoziemcy!

Dokumenty wszystkich cudzoziemców będą odbierane w Centrum Partnerstwo Wschodnie, ul. Katowicka 89, Collegium Civitas, pokój 326, tel. 77 452 74 96, 77 452 74 96, mail centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl.

Pytania należy kierować pod adresem Centrum Partnerstwo Wschodnie.

Ogólne informacje

można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
45-342 Opole
ul. Drzymały 1a
tel. 77 442 37 67
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close