Informacje ogólne

Na kierunku nauki o rodzinie proponowane są studia I stopnia (licencjackie: 3 lata) oraz II stopnia (magisterskie: 2 lata). Od roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia można wybrać następujące specjalności:

  • Asystent rodziny
  • Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

Specjalności na II stopniu to:

  • Asystent rodziny
  • Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

 

Proponowane specjalności przygotowują do wykonywania zawodu asystenta rodziny w myśl Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887, art. 12) oraz zawodu opiekuna osoby starszej w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012, poz. 184, s. 582-584).

 

Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Do głównych przedmiotów wykładanych w toku studiów należą podstawowe zagadnienia z filozofii, antropologia filozoficzna, antropologia kultury, etyka, bioetyka, etyka życia seksualnego, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia starzenia się i umierania, psychologia społeczna, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna i opiekuńcza, dydaktyka, katolicka nauka społeczna, socjologia rodziny, prawo rodzinne, prawo socjalne, teologia małżeństwa i rodziny, biomedyczne problemy małżeństwa i rodziny, patologia życia rodzinnego, poradnictwo małżeńsko-rodzinne, wybrane zagadnienia z psychiatrii, mass media w życiu rodziny, teoria i metody pracy socjalnej, podstawy interwencji psychologicznej i społecznej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dla zainteresowanych dostępne są szczegółowe sylabusy (zakresy tematyczne przedmiotów) na stronie internetowej Wydziału i na stronach poszczególnych katedr.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close