Nauczanie religii w przedszkolu

Informacje ogólne

W Porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii w §5 możemy przeczytać: „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:
1)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub:
2)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej”. Wychodząc naprzeciw powyższemu rozporządzeniu pragniemy rozpocząć na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego studia podyplomowe – „Nauczanie religii w przedszkolu”.