W związku ze zbliżającą się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną władze Wydziału Teologicznego UO rekomendują przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów w formie stacjonarnej w siedzibie WT UO przy ul. Drzymały 1a w Opolu, z zachowaniem wszelkich norm wynikających z wytycznych władz państwowych i uniwersyteckich.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. Należy wówczas stosować się do zarządzenia Rektora UO nr 58/2020 z dn. 27.05.2020.

Z powyższego zarządzenia wynika, co następuje:

  1. Dopuszcza się weryfikację uzyskanych efektów uczenia się – określonych w programach studiów – poza siedzibą Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację. Ponadto dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie. Należy jednak pamiętać, że zmiany, o których tu mowa, wymagają̨ zgody dziekana.
  2. Harmonogram egzaminów dziekan zatwierdza nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i niezwłocznie przekazuje do wiadomości studentom, doktorantom i pracownikom.
  3. Informacje o terminach oraz formie zaliczeń nauczyciel akademicki przekazuje studentom albo doktorantom nie później niż 7 dni przed ich planowanym terminem.
  4. Do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w WT UO dopuszcza się platformy Microsoft Teams lub Moodle, niezależnie od tego, w jakiej formie przeprowadzane były zajęcia dydaktyczne.
  5. Co do zobowiązań studenta, na WT UO obowiązują w pełni przepisy zawarte w §4 pkt. 4nn wspomnianego zarządzenia Rektora UO.
  6. Nauczyciele akademiccy przeprowadzający zaliczenie bądź egzamin w formie ustnej on-line zobowiązani są do nagrania powyższych i przechowywania ich 30 dni od dnia dokonania wpisu oceny z egzaminu lub zaliczenia do systemu USOSweb.

W związku z powyższym nauczycieli akademickich, którzy spodziewają się konieczności przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w formie niestacjonarnej, proszę o niezwłoczne skontaktowanie się ze studentami oraz o przekazanie takiej informacji koordynatorom kierunków w celu ustalenia i zatwierdzenia harmonogramu egzaminów. Jednocześnie proszę o zapoznanie się ze szczegółami zarządzenia, o którym mowa powyżej.

dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Zastępca Dziekana WT

Opole, dn. 28.05.2020 r.