MISHUS – Informacje ogólne

MISHUS – to nowa propozycja w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego. Swoją formą nawiązuje do tradycji wypracowanych przez  uniwersytety anglosaskie. Studenci, którzy wybierają ten tryb studiowania otrzymują wyjątkową szansę stworzenia indywidualnego programu studiów, zgodnego z własnymi zainteresowaniami, w oparciu o zajęcia proponowane przez wybrane kierunki humanistyczne i społeczne uniwersytetu. W roku akademickim 2016/2017 ten tryb studiowania oferują: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny na następujących kierunkach i specjalnościach: Filozofia, Historia, Nauki o Rodzinie, Pedagogika, Prawo, Teologia.

Student MISHUS w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym organizuje sobie przebieg indywidualnego toku studiów, w oparciu o standard kształcenia kierunku wiodącego, z którego chce otrzymać dyplom w ramach studiów międzyobszarowych. Korzysta przy tym z oferty Instytutów, które zgłosiły akces do MISHUS.

Podejmujący je winni wykazać się intensywną pracą, samodzielnością i samodyscypliną. Konstruowanie indywidualnego programu studiów, przy pomocy opiekunów naukowych, pozwoli na realizacje takiego trybu studiowania, który może być źródłem prawdziwej satysfakcji ze zdobycia dogłębnej wiedzy. Kandydaci zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną.

ZASADY STUDIOWANIA
– Od roku akademickiego 2016/2017 studia w trybie MISHUS odbywają się w trybie dwustopniowym (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) lub jednolite studia magisterskie;
– Swoim trybem nawiązują do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student wybiera tutora, który reprezentuje dziedzinę najbliższą jego zainteresowaniom. Wraz z nim tworzy plan studiów;
– Obowiązkiem jest: konieczność odbycia tygodniowo co najmniej 18 godzin zajęć na trzech różnych obszarach, uzyskanie 30 punktów ECTS w każdym semestrze, zdanie w ciągu roku egzaminów oraz przygotowanie pracy rocznej;
– W ciągu pierwszych lat należy wybrać jeden kierunek wiodący na którym realizować się będzie minimum programowe, niezbędne do uzyskania stopnia magistra;
– Jeśli student podejmie się realizowania dwóch minimów, istnieje możliwość przedłużenia studiów o dodatkowy (VI) rok;
– Dyplom magisterski zawiera adnotację informującą o odbyciu studiów w trybie MISHUS. Ponadto każdy student otrzymuje odrębny dyplom zawierający szczegółowe informacje o zaliczonych kursach.

REKRUTACJA:
Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kompetencyjną:
I termin: 17 czerwca 2016 – godz. 10. 00; Opole, ul. Drzymały 1a (sala nr 19).
II termin: 23 września 2016 – godz. 14. 00; Opole, ul. Drzymały 1a (sala nr 19).

Rozmowa kompetencyjna, na której sprawdzane są indywidualne predyspozycje do studiowania na MISHUS. Kandydat przygotowuje dwa tematy z szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej i społecznej, do każdego tematu dołącza cztery odpowiadające mu pozycje bibliograficzne. Komisja egzaminacyjna wybiera jeden z tematów, sprawdza wiedzę kandydata, a także jego umiejętności.
Egzamin tylko częściowo może opierać się na prezentacji tematu, przede wszystkim jest to rozmowa, w której komisja sprawdza czy kandydat jego gotowy na indywidualne i wielokierunkowe studia, to znaczy czy potrafi samodzielnie opracować dane zagadnienie, podjąć merytoryczną dyskusję na dany temat i jaki jest poziom jego językowego i retorycznego przygotowania.

Ulotka promocyjna MISHUS

English version (wersja angielska)