Zarządzanie instytucjami społecznymi i wyznaniowymi

Wymagania stawiane kandydatom i warunki rekrutacji

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie przynajmniej licencjatu. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tj.:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór dostępny na stronie internetowej Wydziału),
 • 2 fotografii,
 • wypełnionego kwestionariusza osobowego,
 • zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

W sytuacji, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc o przyjęciu na studia decydować będzie ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Adresaci studiów

 • osoby zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w instytucji społecznej lub wyznaniowej,
 • osoby zatrudnione w instytucji społecznej lub wyznaniowej na stanowiskach administracyjno-technicznych,
 • osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w instytucji społecznej lub wyznaniowej.

Instytucję społeczną należy definiować jako zorganizowane typy działalności, rozwijające się oddolnie albo specjalnie zaprojektowane, zaspokajające pewne wyodrębnione potrzeby całej zbiorowości i poszczególnych jednostek w sposób uregulowany, podlegający społecznej kontroli i normom społecznym.

Instytucje wyznaniowe to wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne znajdujące się w strukturze wspólnot wyznaniowych, niezależnie od tego, czy ich sytuacja prawna w Polsce została uregulowana na zasadzie ustawowej, czy na zasadzie zgłoszenia w rejestrze.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie i skutecznie zarządzać instytucjami społecznymi i wyznaniowymi. W szczególności:

 • potrafi tworzyć zespoły i zarządzać nimi,
 • potrafi pozyskiwać środki na działalność instytucji i zarządzać nimi,
 • potrafi zarządzać posiadanym przez instytucję majątkiem (w tym nieruchomościami),
 • potrafi wykorzystać technologie ICT w procesie zarządzania,
 • zna przepisy prawa regulujące różne sfery funkcjonowania instytucji.

Cel studiów i geneza ich uruchomienia

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami społecznymi i wyznaniowymi obejmującej zagadnienia finansowe, prawne i społeczne. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podejmowanie racjonalnych decyzji na każdym szczeblu zarządzania organizacją.

Pomysł zrealizowania studiów z zakresu zarządzania instytucjami społecznymi i wyznaniowymi zrodził się w wyniku analizy potrzeb rynkowych. Pracownicy Wydziału Teologicznego UO wskazali na zgłaszane ze strony osób prowadzących różnego rodzaju instytucje (w tym wyznaniowe) zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania. Często wykształcenie i umiejętności tych osób nie są wystarczające, aby w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, sprawnie zarządzać organizacją. Na lokalnym rynku edukacyjnym nie ma oferty tego typu studiów, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju tych osób lub zmusza je do odbywania studiów w odległych od miejsca zamieszkania miejscach (np. w Warszawie).

Organizacja studiów

 • Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 192, dwa semestry.
 • Studia będą realizowane w budynkach należących do Uniwersytetu Opolskiego w systemie studiów niestacjonarnych (w trybie wieczorowym i zaocznym) według opracowanego harmonogramu zajęć.
 • Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów.

Program studiów

Przedmiot

 • Podstawy zarządzania
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych (NGO)
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy etyki biznesu
 • Psychologiczne aspekty działalności społecznej
 • Prawo cywilne
 • Prawo wyznaniowe
 • Polityka społeczna
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy finansów publicznych i elementy prawa podatkowego
 • Technologia ICT w procesie zarządzania
 • Źródła pozyskiwania środków na finansowanie działalności instytucji społecznych
 • Podstawy negocjacji
 • Zarządzanie nieruchomościami z elementami ochrony zabytków
 • Wolontariat
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie cywilne
 • Zarządzanie zespołami
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Seminarium dyplomowe

Świadectwo ukończenia studiów

Słuchacze po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Data uruchomienia i zakończenia studiów
Data uruchomienia: 01.10.2018
Data zakończenia: 30.07.2019

Opłata za studia
1500 zł za semestr

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie przynajmniej licencjatu. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tj.:

 

Do pobrania

 

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Agnieszka Bobrowska
(77) 40 16 886
e-mail: abobrowska@uni.opole.pl