Informacje

System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego jest zharmonizowaną częścią Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, stanowiącego zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. System ten obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Na poziomie uczelni cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora UO. System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim jest opracowany zgodnie z europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Na poziomie Wydziału Teologicznego cel ten jest realizowany przez prace:
– Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia,
– Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
– Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
– Rady Wydziału,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, kierując się ogólnouczelnianymi wytycznymi w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, opracował samodzielnie szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania.

Ogólnouczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia jest szczegółowo opisany na uczelnianej stronie internetowej Tam znajdują się akty prawne, opisy struktury, polityki, procedur, strategii, sprawozdania obowiązujące w całej Uczelni, do których dostosowany jest system Wydziału Teologicznego.