Kryteria zatrudnienia

Kryteria zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
Kryteria przyjęte przez Senat Uniwersytetu Opolskiego w dniu 30. 11. 2006 r.:
Kandydat winien:
1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Sprawować opiekę naukową nad studentami w cyklu magisterskim i doktoranckim.
3. Aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym (udział w konferencjach, sympozjach, stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych, organizowanie konferencji i sympozjów).
4. Uczestniczyć w pracach opiniotwórczych (recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych, innych prac zwartych, artykułów).
5. Brać czynny udział w realizacji programów badawczych (projekty badawcze, badania statutowe i własne).
6. Posiadać osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
Dodatkowe kryteria przyjęte przez Radę Wydziału Teologicznego UO w dniu 24. 03. 2010 r.:
Kandydat winien:
7. Przynajmniej cztery lata pracować jako pracownik naukowo – dydaktyczny po uzyskaniu habilitacji.
8. Znacznie pomnożyć dorobek naukowy po uzyskaniu habilitacji (minimum 15 artykułów w pismach recenzowanych).
9. Być promotorem w co najmniej 1 otwartym przewodzie doktorskim.
10. Posiadać aprobatę Wielkiego Kanclerza.
Wniosek winien przedstawić kierownik katedry lub instytutu.
Należy dostarczyć jedną recenzję zewnętrzną od samodzielnego pracownika naukowego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close