Kryteria zatrudnienia

Kryteria zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
Kryteria przyjęte przez Senat Uniwersytetu Opolskiego w dniu 30. 11. 2006 r.:
Kandydat winien:
1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Sprawować opiekę naukową nad studentami w cyklu magisterskim i doktoranckim.
3. Aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym (udział w konferencjach, sympozjach, stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych, organizowanie konferencji i sympozjów).
4. Uczestniczyć w pracach opiniotwórczych (recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych, innych prac zwartych, artykułów).
5. Brać czynny udział w realizacji programów badawczych (projekty badawcze, badania statutowe i własne).
6. Posiadać osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
Dodatkowe kryteria przyjęte przez Radę Wydziału Teologicznego UO w dniu 24. 03. 2010 r.:
Kandydat winien:
7. Przynajmniej cztery lata pracować jako pracownik naukowo – dydaktyczny po uzyskaniu habilitacji.
8. Znacznie pomnożyć dorobek naukowy po uzyskaniu habilitacji (minimum 15 artykułów w pismach recenzowanych).
9. Być promotorem w co najmniej 1 otwartym przewodzie doktorskim.
10. Posiadać aprobatę Wielkiego Kanclerza.
Wniosek winien przedstawić kierownik katedry lub instytutu.
Należy dostarczyć jedną recenzję zewnętrzną od samodzielnego pracownika naukowego.