Informacje ogólne

Czego uczy się na muzykologii?
Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną.
Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej w Polsce i na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem.
Profil studiów obejmuje kształcenie w dwu nurtach:
a) w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej),
b) w nurcie doskonalenia umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno-muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt).
W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.
Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólno-kulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury).