Informacje ogólne

Na kierunku Nauki o rodzinie proponowane są studia I stopnia (licencjackie: 3 lata) oraz studia II stopnia (magisterskie: 2 lata). Od roku akademickiego 2019/2020 można na nich wybrać po pierwszym semestrze następujące moduły kształcenia:

  • Asystent rodziny
  • Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

Proponowane moduły kształcenia na kierunku Nauki o rodzinie przygotowują do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika (dyrektora) ośrodka adopcyjnego w myśl Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887, art. 12, 78, 158, 159) oraz opiekuna osoby starszej w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012, poz. 184, s. 582-584). Ponadto studia te uprawniają absolwenta, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999, nr 67, poz. 756, § 6).

 

Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Do głównych przedmiotów wykładanych w toku studiów należą podstawowe zagadnienia z filozofii, antropologia filozoficzna, antropologia kultury, etyka, bioetyka, etyka życia seksualnego, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia starzenia się i umierania, psychologia społeczna, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna i opiekuńcza, dydaktyka, katolicka nauka społeczna, socjologia rodziny, prawo rodzinne, prawo socjalne, teologia małżeństwa i rodziny, biomedyczne problemy małżeństwa i rodziny, patologia życia rodzinnego, poradnictwo małżeńsko-rodzinne, wybrane zagadnienia z psychiatrii, mass media w życiu rodziny, teoria i metody pracy socjalnej, podstawy interwencji psychologicznej i społecznej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dla zainteresowanych dostępne są szczegółowe sylabusy (zakresy tematyczne przedmiotów) na stronie internetowej Wydziału i na stronach poszczególnych katedr.