Informacje ogólne

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne:

  • jednolite magisterskie w dwóch modułach:
    • katechetycznym (studia 5-letnie),
    • kapłańskim (studia 6-letnie),

Moduł katechetyczny przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach i na parafiach, do pracy w poradniach rodzinnych. Wykłady z filozofii i historii Kościoła dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, współczesnego świata i człowieka. Przedmioty teologiczne uczą postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne, teologię moralną oraz pastoralną. Absolwenci – dzięki wykładom z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a także zajęciom z dydaktyk kierunkowych i praktykom – uzyskują kwalifikacje do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Moduł kapłański przeznaczony jest dla mężczyzn nieżonatych. Przygotowuje przyszłych duchownych diecezji opolskiej i gliwickiej do wykonywania posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak również przygotowuje do nauczania religii i etyki w szkołach. W ramach modułu kapłańskiego prowadzi się wyłącznie studia dzienne, które uwarunkowane są przyjęciem i formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (więcej informacji).