W oparciu o Zarządzenie nr 58/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dn. 27 maja 2020 r. tj. z dn. 11 maja 2021 

Dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego

podaje do wiadomości decyzję
dotyczącą formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów
w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021:

  1. Zaliczenia mogą być przeprowadzane zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej; kwestię wyboru pozostawia się prowadzącemu zajęcia; w przypadku wyboru formy zdalnej należy uczynić zadość wymaganiom zapisanym w §4 w/w Zarządzenia. Nauczyciel akademicki powinien poinformować dziekanat o formie zaliczenia najpóźniej na 3 dni przed jego przeprowadzeniem.
  2. Egzaminy na Wydziale Teologicznym UO należy przeprowadzić w ramach bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami (forma stacjonarna) z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
  3. Harmonogram egzaminów zostanie opublikowany 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego