Wyjazd szkoleniowy dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ do Afganistanu (zob. informacje poniżej).
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji na mail: dkrok@uni.opole.pl,  do dn. 23 listopada 2016 r.
Szanowni Państwo,
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji dla pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem szkolenia w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016-2017 w ramach Programu Erasmus+ (7 dni) w jednej z uczelni partnerskich w Afganistanie (Kabul University/Salam University/Taj University). Uprzejmie prosimy Koordynatorów Programu Erasmus+ oraz Kierowników danej jednostki UO o poinformowanie wszystkich pracowników o rozpoczętej rekrutacji jak również złożenie listy rankingowej zainteresowanych pracowników wraz z kartami oceny aplikantów oraz dokumentacją do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą do 25 listopada 2016 r.
Przypominamy, że działanie w celach szkoleniowych zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem udziału w konferencjach) i  praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego.
Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji w ramach Akcji 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2016-2018zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl 
W ramach projektu przyznano Uniwersytetowi Opolskiemu dwa miejsca wyjazdowe.
Środki przeznaczone na wyjazd wynoszą: 160 EUR x 7 dni pobytowych + 820 EUR – ryczałt na podróż.