Informujemy, że w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020 r.:

„§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”