Student roku

Regulamin konkursu „Student Roku”
na najlepszego studenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
§1
Celem konkursu „Student Roku” jest wyłonienie najlepszych studentów na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w danym roku akademickim.
Konkurs ten umożliwia ukazanie społeczności akademickiej naszej Uczelni wyróżniających się studentów, którzy zaangażowani są w działalność na rzecz środowiska akademickiego, podejmowanie inicjatyw studenckich oraz aktywność naukową i kulturalną Wydziału Teologicznego. Równocześnie konkurs ten oferuje studentom możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności uczelni, instytucjom zewnętrznym i potencjalnym pracodawcom.
§2
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dziekan i Prodziekani Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego tegoż Wydziału.
§3
Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy studenci i pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu należy do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów wspólnie z przedstawicielami Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego.
§4
Sposób wyłaniania najlepszych studentów odbywa się według następujących kryteriów:
1)      Zaangażowanie w pracę organizacyjną na Wydziale,
2)      Działalność w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających na Wydziale,
3)      Udział w życiu naukowym Wydziału (publikacje naukowe, redagowanie czasopism, udział w sympozjach i konferencjach),
4)      Aktywność społeczna i artystyczna na Wydziale,
5)      Obiektywne wyniki w nauce (średnia ocen i ocena końcowa na dyplomie).
§5
Konkurs przewiduje wybór trzech najlepszych studentów, z których pierwszy otrzymuje tytuł „Studenta Roku” Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
§6
Zgłaszanie kandydatów odbywa się do dnia 30 września każdego roku akademickiego. Komisji Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych studentów w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania zgłoszeń.
§7
Wręczenie nagród ma miejsce podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Wydziale Teologicznym. Laureaci Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dziekanów i Prodziekanów.
§8
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu oraz listy laureatów publikowane są na stronie internetowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close