Student roku

Regulamin konkursu „Student Roku”
na najlepszego studenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
§1
Celem konkursu „Student Roku” jest wyłonienie najlepszych studentów na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w danym roku akademickim.
Konkurs ten umożliwia ukazanie społeczności akademickiej naszej Uczelni wyróżniających się studentów, którzy zaangażowani są w działalność na rzecz środowiska akademickiego, podejmowanie inicjatyw studenckich oraz aktywność naukową i kulturalną Wydziału Teologicznego. Równocześnie konkurs ten oferuje studentom możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności uczelni, instytucjom zewnętrznym i potencjalnym pracodawcom.
§2
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dziekan i Prodziekani Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego tegoż Wydziału.
§3
Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy studenci i pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu należy do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów wspólnie z przedstawicielami Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego.
§4
Sposób wyłaniania najlepszych studentów odbywa się według następujących kryteriów:
1)      Zaangażowanie w pracę organizacyjną na Wydziale,
2)      Działalność w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających na Wydziale,
3)      Udział w życiu naukowym Wydziału (publikacje naukowe, redagowanie czasopism, udział w sympozjach i konferencjach),
4)      Aktywność społeczna i artystyczna na Wydziale,
5)      Obiektywne wyniki w nauce (średnia ocen i ocena końcowa na dyplomie).
§5
Konkurs przewiduje wybór trzech najlepszych studentów, z których pierwszy otrzymuje tytuł „Studenta Roku” Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
§6
Zgłaszanie kandydatów odbywa się do dnia 30 września każdego roku akademickiego. Komisji Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych studentów w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania zgłoszeń.
§7
Wręczenie nagród ma miejsce podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Wydziale Teologicznym. Laureaci Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dziekanów i Prodziekanów.
§8
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu oraz listy laureatów publikowane są na stronie internetowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.