Seminaria naukowe

Na podstawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego
z 2013 roku.

§ 35

1. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego spośród proponowanych przez jednostkę odpowiedzialną za kierunek (specjalność) studiów i w ramach limitu wyznaczonego dla tego nauczyciela, zwanego dalej promotorem, mającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do pracy pod kierunkiem określonego promotora wyboru kandydatów dokonuje sam promotor lub – jeżeli on tego nie zrobi – kierownik jednostki odpowiedzialnej za kierunek. Praca magisterska na kierunkach artystycznych, składająca się z części praktycznej i teoretycznej, jest wykonywana pod kierunkiem dwóch nauczycieli akademickich. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela zatrudnionego na Uczelni i posiadającego stopień naukowy doktora, a także osobę mającą stopień naukowy, lecz niebędącą pracownikiem Uczelni.

2. Promotorem pracy licencjackiej lub inżynierskiej może być pracownik naukowy ze stopniem doktora.

3. Temat pracy dyplomowej ustala promotor ze studentem przed rozpoczęciem przedostatniego semestru studiów

4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej mogą być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Za prace dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.

5. Tematy i ich ewentualne zmiany oraz recenzentów prac dyplomowych zatwierdza, w zależności od ustaleń wydziałowych, rada instytutu (samodzielna katedra) odpowiedzialna za kierunek (specjalność) studiów albo komisja powołana przez radę wydziału.

Załączniki:
Seminaria naukowe-Wydział Teologiczny 2018/19
Wzór podania o zatwierdzenie pracy dyplomowej