Seminaria naukowe

Na podstawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego z 2019 roku.

V. Warunki ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich)

§ 26

1. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem wybranej przez siebie osoby, zwanej dalej promotorem, spośród proponowanych przez koordynatora kierunków i w ramach limitu wyznaczonego dla promotora. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do pracy pod kierunkiem określonego promotora, wyboru kandydatów dokonuje sam promotor lub – jeżeli on tego nie zrobi – koordynator kierunków.

3. Temat pracy dyplomowej ustala promotor ze studentem najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.

4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej mogą być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.

6. Tematy i ich ewentualne zmiany, promotora oraz recenzentów prac dyplomowych zatwierdza rada instytutu, do którego przypisany jest kierunek studiów.

§ 27

1. Student powinien złożyć pracę dyplomową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów) i zdać egzamin dyplomowy (jeżeli jest przewidziany) nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. Na studiach kończących się w semestrze zimowym termin ten upływa z końcem zimowej sesji poprawkowej.

2. Na wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej, złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego nie dłużej niż o dwa tygodnie w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

3. Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

4. Student, który nie dotrzymał terminów określonych w ust. 1 lub 2, może złożyć do dziekana wniosek o powtarzanie ostatniego semestru studiów.

5. W przypadku ponownego przyjęcia na studia lub powtarzania ostatniego semestru studiów dziekan, w porozumieniu z promotorem, może zezwolić na dokończenie wykonywanej wcześniej pracy dyplomowej.

6. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy dyplomowej, koordynator kierunku studiów jest zobowiązany wyznaczyć osobę, która podejmie obowiązek kierowania pracą dyplomową.

Załączniki:

 

Aktualizacja: 9.10.2020