Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 26 maja 2014 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego otrzymał uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. Korzystając z tych uprawnień, od roku akademickiego 2015/16 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie dyscypliny naukowej nauki o rodzinie (Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r.). O nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk o rodzinie mogą ubiegać się także osoby spoza Doktorantów studiów III stopnia WT UO.
Dalsze informacje