Niniejszym podaję do wiadomości pracownikom i studentom WTUO, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w naszej jednostce odbywać się będą w tradycyjnej formie stacjonarnej. Realizacja zajęć odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć, z zachowaniem wszelkich procedur i zaleceń sanitarnych, przewidzianych na czas pandemii. W formie zdalnej przeprowadzane będą jedynie zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty oraz WF.

W uzasadnionych przypadkach realizacja zajęć możliwa będzie w formie zdalnej, po uprzednim ustaleniu z Dziekanem Wydziału. Jeśli taka sytuacja okazałaby się konieczna, wówczas zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy MS Teams (por. Zarządzenie Rektora UO nr 84/2020).

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny
Dziekan
Wydziału Teologicznego UO