Nauczanie religii w przedszkolu

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych (pobierz: Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe);
życiorys;
odpis dyplomu magisterskiego kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika Dziekanatu WTUO;
wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz: Kwestionariusz uczestnika studiów podyplomowych);
kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez Dziekanat WTUO;
– skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji;
dwie fotografie;
– zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia (pobierz: Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe );
– zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych (pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studia podyplomowe Nauczanie religii w przedszkolu).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań!