Nauczanie religii w przedszkolu

Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych.
Obszar / dziedzina kształcenia: Nauki humanistyczne / Teologia, katechetyka
Studia podyplomowe „Nauczanie religii w przedszkolu”
Tryb studiów: niestacjonarne.

Okres trwania studiów podyplomowych: październik 2018 – czerwiec 2019
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin zajęć: 180 + praktyka 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 60
Opłata za studia podyplomowe: 1000 zł za semestr

Kierownik studiów:
ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO, Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej WTUO,
jkostorz@poczta.onet.pl, tel. 664477422

Rekrutacja na studia odbywa się od 01 września 2018 r. do 30 września 2018 r.

Pierwsze zajęcia odbędą się w październiku 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zajęcia będą odbywały się w 15 sobót pierwszego semestru i 15 sobót drugiego semestru, w sumie obejmować będą 30 zjazdów.

Limit miejsc: 30. Minimalna liczba słuchaczy warunkująca otwarcie studiów: 20.
W przypadku zgłoszenia się liczby studentów mniejszej od wymaganej
kierownik studiów może podjąć decyzję o ich zawieszeniu.

Przystąpienie do studiów poprzedza:
– zawarcie umowy na świadczenie usług edukacyjnych,
– złożenie potwierdzenia dowodu wpłaty za pierwszy semestr studiów.

Dokumenty należy złożyć w budynku:
Wydziału Teologicznego
ul. Drzymały 1a 45-342 Opole, pokój nr 10

dr Jolanta Bochenek, nr tel. 77 442 37 68 wew. 32
e-mail: jbochenek@uni.opole.pl