KONKURS WNIOSKÓW 2017 dla pracowników i studentów w ramach Programu ERASMUS+

Począwszy od roku akademickiego 2015-2016 uczelnie krajów programu Erasmus+ (w tym Polska) mogą wnioskować o środki na obustronną wymianę studentów i pracowników z tzw. krajami partnerskimi (Erasmus+ International Credit Mobility – KA107).

Wykaz krajów objętych projektem wraz z ewentualnymi ograniczeniami dot. poszczególnych kopert budżetowych przekazuję w załączeniu. Załącznik drugi stanowi wysokość stawek dla poszczególnych typów mobilności.

Proszę zauważyć, że dokumenty te dotyczyły konkursu wniosków 2016. Zgodnie z zapewnieniami Narodowej Agencji, dokumenty dotyczące konkursu wniosków 2017 zostaną opublikowane już wkrótce. Oczywiście, przekażę Państwu zaktualizowane informacje jak tylko będą dostępne.

Na ten moment wiemy, że najprawdopodobniej wprowadzony zostanie do wnioskowania dodatkowy Region 9 (Iran, Irak, Jemen).

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego Uniwersytet Opolski zobligowany jest do złożenia odrębnego wniosku.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Może on obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Co ważne, obsługa formalna i finansowa ewentualnej współpracy w znacznej mierze będzie znajdować się po stronie Uniwersytetu Opolskiego. Partner będzie musiał podpisać umowę międzyinstytucjonalną, stworzyć zasady rekrutacji dla swoich kandydatów, będzie zobowiązany do ich opublikowania na stronie internetowej, do upowszechnienia rezultatów projektu itp. Środki finansowe będą jednak w naszej dyspozycji i to my będziemy wypłacać grant zarówno uczestnikom wyjeżdżającym jak i przyjeżdżającym.

Termin złożenia wniosku upływa 2 lutego 2017 r.

Wniosek będzie oceniany pod kątem czterech kryteriów jakościowych (odrębny opis w przypadku każdego z krajów):

1. Adekwatność strategii.

2. Jakość metod współpracy.

3. Jakość planu działania i jego realizacji.

4. Wpływ i upowszechnianie.

Uprzejmie proszę o rozważenie z którymi uczelniami z poszczególnych krajów byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach tego projektu. Uprzejmie proszę o informację zwrotną do 28. grudnia 2016 r.

Zalecany jest oczywiście uprzedni kontakt z potencjalnym partnerem. Treści zamieszone we wniosku będą dotyczyć uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej, stąd niezbędny będzie kontakt z partnerem na etapie przygotowywania wniosku.

Pragnę dodać, że w ubiegłych latach złożone przez Uniwersytet wnioski zostały ocenione pozytywnie. W konsekwencji otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację mobilności z następującymi krajami: Ukraina, Rosja, Mołdawia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Albania, Serbia, Afganistan, Brazylia, Japonia, Stany Zjednoczone.

Załączniki:
Zasady finansowania i stawki
Regiony,kraje – pule budżetowe