KOMUNIKAT nr 1/2021
Dziekana Wydziału Teologicznego
z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie: organizacji sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej
w semestrze zimowym roku 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia nr 142.2020 JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego komunikuje, co następuje:

§ 1

Sesję zaliczeniową i egzaminacyjną w semestrze zimowym roku 2020/2021 na kierunkach teologia katechetyczno-pastoralna, teologia kanoniczna, nauki o rodzinie oraz turystyka i kultura śródziemnomorska należy przeprowadzić w sposób zdalny, z zastosowaniem przyjętej w UO platformy nauczania na odległość (MS Teams).

§ 2

Sesję zaliczeniową i egzaminacyjną w semestrze zimowym roku 2020/2021 na kierunku teologia kapłańska, dla studentów będących jednocześnie klerykami Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, można przeprowadzić w sposób stacjonarny, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

§ 3

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 20 stycznia 2021 r.

DZIEKAN
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO