Informacje ogólne studia doktoranckie nauki teologiczne

Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
e-mail: dkr@uni.opole.pl
Konsultacje: środa, tydzień 1, godz. 13:00, pokój nr 46

WTUO prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie Nauk Teologicznych w trybie dziennym. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) Nauki Teologiczne należą do obszaru Nauk Humanistycznych tworząc oddzielną Dziedzinę Nauk Teologicznych bez podziału na dyscypliny.

Studia doktoranckie trwają 4 lata, a wszelkie możliwości skracania lub przedłużania ich trybu opisane są w Regulaminie Studiów Doktoranckich na UO. Zajęcia są prowadzone zarówno w grupach wspólnych dla poszczególnych roczników, jak i podzielone są na konwersatoria specjalistyczne. Istotnym elementem kształcenia jest uczestnictwo w seminariach naukowych, prowadzonych przez najlepszych profesorów-mistrzów, prowadzących grupy badawcze w poszczególnych specjalnościach. Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego jest opisany w ustawach i rozporządzeniach ogólnopaństwowych. Ponadto doktorant jest stymulowany do tego, aby podjął pracę naukowo-badawczą, korzystając z grantów i specjalnie dedykowanych stypendiów, publikując swoje osiągnięcia w specjalistycznych czasopismach naukowych i książkach.