Efekty uczenia się i uzyskane kwalifikacje

Efekty uczenia się:

Teologia – opis kierunkowych efektów uczenia się
Teologia  – Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia – 2017/18
Teologia kanoniczna – opis kierunkowych efektów uczenia się

Studia z teologii stwarzają możliwość:

  • zdobycia wiedzy w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej i pastoralnej oraz umiejętności badawczych w zakresie teologii,
  • uzyskania uprawnień do nauczania religii i etyki w szkołach,
  • zdobycia umiejętności pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich, sieci ośrodków Caritas, instytucji społecznych i oświatowo-wychowawczych oraz agendach samorządowych; w ramach specjalności kapłańskiej również wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem święceń kapłańskich.

Studia z teologii kanonicznej dają możliwość:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”), natomiast nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego). Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień).