Studia Teologiczno-Katechetyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.). Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje (zgodnie z posiadanymi wykształceniem pedagogicznym) do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem specjalnych.

Inne przewidywane obszary zatrudnienia absolwentów to:

  • praca duszpasterska w parafii;
  • praca w różnych agendach kościelnych na poziomie episkopatu, diecezji, parafii i ruchów;
  • profesjonalna animacja stowarzyszeń, ruchów społecznych, fundacji;
  • praca formacyjna oraz praca o charakterze etyczno-wychowawczym.