Rekrutacja

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

Proponujemy studia stacjonarne I stopnia na kierunku muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną, oraz (nowość od roku akademickiego 2016/2017) wybór dwóch modułów kształcenia.

W planie studiów znajdują się następujące zajęcia:
(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, laboratoria)

Przedmioty podstawowe

Propedeutyka muzykologii (W/Ć)

Akustyka muzyczna (W)

Podstawy analizy muzycznej I-III (Ć)

Historia muzyki antyku i średniowiecza (W/Ć)

Historia muzyki XV i XVI w. (W/Ć)

Historia muzyki XVII w. (W/Ć)

Historia muzyki XVIII w. (W/Ć)

Historia muzyki XIX w. (W/Ć)

Historia muzyki XX i XXI w. (W/Ć)

Historia muzyki polskiej – kultura staropolska (W/Ć)

Historia muzyki polskiej – kultura nowożytna (W/Ć)

Estetyka muzyczna (W)

Przedmioty kierunkowe

Historia notacji muzycznej (Ć)

Etnomuzykologia: Pieśń religijna – tradycja i obrzędowość (W/Ć)

Podstawy dyrygowania (Ć)

Chór (semestry I-VI) (Ć)

Teoria i semiologia chorału gregoriańskiego (W/Ć)

Formy muzyki religijnej (W/Ć)

Organoznawstwo (W)

Popularna muzyka chrześcijańska (W/Ć)

Schola gregoriańska (Ć)

Obrzędowość roku liturgicznego (W)

Muzyczny wymiar liturgii sakramentów (W)

Prawodawstwo liturgiczno-muzyczne (W)

 

Przedmioty kierunkowe do wyboru

Organy I-VI (Ć; możliwość wyboru poziomu zaawansowania)

Fortepian I-II (drugi instrument) (Ć; możliwość wyboru poziomu zaawansowania)

Kształcenie słuchu I-IV (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)

Kontrapunkt renesansowy (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)

Kontrapunkt barokowy (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)

Harmonia (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)

Harmonia – ćwiczenia (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)

Akompaniament liturgiczny (L; możliwość wyboru poziomu z elementami improwizacji)

Konwersatoria specjalistyczne (K)

Przedmioty ogólne

Technologia informacyjna (Ć)

Lektorat języka łacińskiego (Ć)

Lektorat języka nowożytnego na poziomie B2 (Ć)

Wychowanie fizyczne (Ć)

Wykłady ogólnouczelniane (W; jeden do wyboru od semestrach od I do VI)

Przedmioty fakultatywne (K)

Historia filozofii (W)

Wprowadzenie do badań naukowych (S)

Seminarium licencjackie (K)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

Przedmioty specjalności nauczycielskiej

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Psychologia ogólna i rozwojowa (W/Ć)

Psychologia społeczna (W)

Pedagogika ogólna (W)

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (Ć)

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Dydaktyka ogólna (W)

Dydaktyka nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych (W/Ć)

Dydaktyka prowadzenia zespołów śpiewaczych (Ć)

Dydaktyka multimedialnego przekazu wiedzy o muzyce (Ć)

Dydaktyka edytorstwa muzycznego (L)

Dydaktyka emisji głosu (Ć)

Praktyki (Ć)

Przedmioty obowiązkowe

Szkolenie biblioteczne (Ć)

Szkolenie BHP (Ć)

Ochrona własności intelektualnej (Ć)

 

Moduły do wyboru:

 

 1. Muzyka kościelna:

 

Fortepian I (muzyka klasyczna)

Fortepian II (muzyka klasyczna)

Organy I

Organy II

Organy III

Organy IV

Organy V

Organy VI

Organoznawstwo

Muzyczny wymiar liturgii

Prawodawstwo muzyczno-liturgiczne

Obrzędowość roku liturgicznego

Akompaniament liturgiczny I

Akompaniament liturgiczny II

Konwersatorium specjalistyczne

Konwersatorium specjalistyczne

Fakultet

 

 1. Muzyka popularna:

 

Fortepian I (muzyka klasyczna)

Fortepian II (muzyka klasyczna)

Fortepian I (muzyka rozrywkowa)

Fortepian II (muzyka rozrywkowa)

Fortepian III (muzyka rozrywkowa)

Fortepian IV (muzyka rozrywkowa)

Fortepian V (muzyka rozrywkowa)

Fortepian VI (muzyka rozrywkowa)

Instrumentoznawstwo

Aranżacja

Podstawy aranżacji

Wiedza o sztuce

Zespoły muzyczne I

Zespoły muzyczne II

Konwersatorium specjalistyczne

Konwersatorium specjalistyczne

Fakultet

Studia na kierunku muzykologia, który realizowany jest w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzone są od roku akademickiego 2010/2011. Nasze atuty na trzyletnie studia licencjackie:

 • dogodne warunki studiowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • dobra kadra polskich muzykologów (przygotowana w Instytucie Muzykologii KUL oraz w ośrodkach zagranicznych z bogatym dorobkiem publikacji naukowych),
 • bogata baza instrumentów,
 • możliwość odbywania praktyk w lokalnych rozgłośniach radiowych (m.in. możliwość przygotowywania audycji muzycznych) oraz w wydawnictwach zajmujących się edytorstwem muzycznym,
 • współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (ścisła współpraca z ratyzbońską Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, a także kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach krajowych oraz międzynarodowych),
 • możliwość korzystania z biblioteki wydziałowej z wyodrębnioną kolekcją muzykaliów oraz bogata płytoteka,
 • patronat Honorowej Rady Muzykologii Opolskiej (osób działających w przestrzeni muzycznej i muzykologicznej w różnych ośrodkach w Polsce i za zagranicą),
 • możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale także pogłębienia wiary i integralnego rozwoju,
 • \ogata oferta opolskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit”.

Kierunek Muzykologia jest realizowany przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku muzykologia mogą kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna oraz teoria muzyki w uniwersytetach i akademiach muzycznych.

 

Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego oraz uprawnienia i kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

 • muzyka kościelnego kategorii II (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich może otrzymać kategorię I) – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych,
 • animatora życia muzycznego w parafii;animatora muzycznego w instytucjach kultury,
 • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej),
 • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych,
 • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.
 • nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich),
 • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym,
 • dziennikarza bądź krytyka muzycznego,
 • edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów odbędzie się 8 lipca w godzinach 11.00-15.00 w Sali nr 7. W przydatku zaistnienia przeszkód, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu.

I stopień

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny

LP. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 sprawdzian praktyczny* 0,70
2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,20
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
*Sprawdzian praktyczny z umiejętności gry na fortepianie i w zakresie kształcenia słuchu na poziomie podstawowym.
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 sprawdzian praktyczny* 0,70
2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,30

* Sprawdzian praktyczny z umiejętności gry na fortepianie i w zakresie kształcenia słuchu na poziomie podstawowym.
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Muzykologia – zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia decydują wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (ranking punktów). Nie są wymagane dyplomy szkoły muzycznej lub zdawanie określonych przedmiotów na maturze.  Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci ogólnopolskich olimpiad o tematyce muzycznej.
Warunki rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Ocena umiejętności praktycznych – zaprezentowanie dowolnego utworu na fortepianie bądź organach.
2. Ocena predyspozycji ogólnomuzycznych – wykazanie się podstawową wiedzą z zakresu zasad muzyki i kształcenia słuchu.
3. Ocena zainteresowań muzycznych – zaprezentowanie samodzielnie wybranego problemu   z zakresu historii muzyki (np. przybliżenie sylwetki kompozytora, omówienie wybranej epoki czy kompozycji).

STUDIA STACJONARNE, I stopnia

I TERMIN REKRUTACJI 2016/2017

Termin Etapy postępowania kwalifikacyjnego
od 20 kwietnia do 08 lipca Rejestracja kandydatów w systemie internetowym IRK i wpłacenie opłaty administracyjnej.

Uwaga dla kandydatów na MISHUS: termin upływa 18 czerwca, rozmowa kompetencyjna 19 czerwca.

08 lipca Ostatni dzień dokonania opłaty administracyjnej. W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu Opolskiego wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty), warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć przelew pieniędzy na konto, doradzamy korzystanie z banków internetowych.
08 lipca, w godzinach 11.00-15.00, sala nr 7 Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek muzykologia.
11 lipca Ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych
od 11 do 18 lipca Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Dokumenty przyjmują komisje rekrutacyjne w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.
Uwaga!

18  lipca

(do godz. 15.00)

Ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów przesyłanych pocztą!) Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.
do 18 lipca Ogłoszenie list przyjętych

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia  (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, plus jedna wersja elektroniczna,
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.

Kandydaci na studia przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia (w roku 2016/2017 – 85 zł). Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Uwaga cudzoziemcy!

Dokumenty wszystkich cudzoziemców będą odbierane w Centrum Partnerstwo Wschodnie, ul. Katowicka 89, Collegium Civitas, pokój 326, tel. 77 452 74 96, 77 452 74 96, mail centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl.

Pytania należy kierować pod adresem Centrum Partnerstwo Wschodnie.

Ogólne informacje

można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
45-342 Opole
ul. Drzymały 1a
tel. 77 442 37 67
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close