Rekrutacja

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych.

W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegają:
I. Prezentacja:
a) autoprezentacja (do 5 pkt.)
b) umiejętność prowadzenia dyskusji na temat zainteresowań badawczych (do 10 pkt.)

II. Osiągnięcia naukowe
a) za publikacje 2 punkty (0 – brak publikacji; 1 pkt.- jedna publikacja naukowa/ popularnonaukowa lub przyjęta do druku; 2 pkt. – dwie i więcej publikacje)
b) udział w konferencjach z referatem – 2 pkt. (0 -brak udziału; 1 pkt. – jedna konferencja; 2 pkt. – dwa lub więcej wystąpień konferencyjnych)
c) praca w kołach naukowych – 1 punkt (0 pkt. brak aktywności; 1 pkt. – praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją – opinia opiekuna naukowego)

III. Ocena na dyplomie (dobra – 0,5 pkt., plus dobra – 1 pkt., bardzo dobra – 1,5 pkt., wyróżniona – 2 pkt.)

IV. Rekomendacja pracownika naukowego (dr hab., prof.) dotycząca predyspozycji kandydata do pracy naukowej
a) rekomendacja (1 pkt)
b) brak rekomendacji (0 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 23

Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania konkursowego, którego zasadniczymi elementami są: rozmowa kwalifikacyjna, ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych, co najmniej dobra ocena na dyplomie magisterskim lub równorzędnym.
Kandydat na studia doktoranckie, przyjęty na więcej niż jeden kierunek, musi do 30 września dokonać wyboru jednego kierunku, na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.
Kandydaci, którzy aktualnie są studentami studiów doktoranckich i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch kierunkach w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 41 Regulaminu studiów doktoranckich UO.
Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia, rozpatruje rektor. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja rektora jest ostateczna.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

Informacje i składanie dokumentów:
Dziekanat Wydziału Teologicznego, ul Drzymały 1, pokój nr 10, tel. 77 44 23 767

Termin składania dokumentów: od 18 kwietnia do 29 września 2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 24 września 2016 r., godz. 9:00 oraz 1 października 2016 r., godz. 9:00 sala nr 19, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1A

Kandydaci, po uprzedniej Iternetowej Rejestracji Kandydatów IRK, powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Teologicznego następujące dokumenty:
– podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
– kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego z teologii po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (tegoroczni absolwenci – dopuszczalne jest zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim),
– kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
– zgoda odpowiednich władz kościelnych,
– dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada),
– opinia promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika naukowego,
– dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm lub jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm i jedną o wymiarze 45×65 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej.
Cudzoziemcy dostarczają dodatkowo:
– wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
– dokument potwierdzający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim;
– kandydaci, którzy posiadają dyplom uzyskany za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji tego dokumentu z dyplomem magisterskim uzyskanym w Polsce.
Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją rektora. Czynności administracyjne będzie prowadzić komisja rekrutacyjna kierunku, na który jest przyjmowany kandydat. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją wydziałowej/kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje dziekan wydziału. Komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

Ogólne informacje

można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
45-342 Opole
ul. Drzymały 1a
tel. 77 442 37 67
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close