Regulaminy

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO (wyciąg z zarz. 24/2006 Rektora UO z dnia 14.09.2006 r.)

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. WARUNKI WYDAWANIA I ZASADY KORZYSTANIA Z KART BIBLIOTECZNYCH

1.1. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każda osoba posiadająca ważną kartę biblioteczną wydaną przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej. Za wydanie karty bibliotecznej pobierana jest opłata zgodnie z ustalonym przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego cennikiem.

Termin ważności karty bibliotecznej dla poszczególnych grup czytelników:

a) pracownicy UO – na okres zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim;

b) emeryci UO – na okres 12 miesięcy z możliwością prolongaty;

c) studenci stacjonarni, niestacjonarni i doktoranci UO – na czas studiów;

d) inni czytelnicy – na okres 12 miesięcy z możliwością prolongaty.

1.2. W celu otrzymania karty należy przedłożyć wypełnioną deklarację (zał. do niniejszego Regulaminu), zawierającą dane osobowe i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu. Ponadto należy przedłożyć:

a) pracownicy i emeryci UO – dowód osobisty i dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie na UO w przypadku osób pracujących;

b) studenci stacjonarni i niestacjonarni UO – dowód osobisty, legitymację studencką lub indeks;

c) doktoranci UO – dowód osobisty i zaświadczenie z dziekanatu;

d) inni czytelnicy – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i adres zamieszkania.

1.3. Prawo wypożyczania zbiorów z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych mają osoby, którym zostanie wydana karta biblioteczna, są to:

a) pracownicy Uniwersytetu Opolskiego;

b) emerytowani pracownicy Uniwersytetu Opolskiego;

c) studenci stacjonarni i niestacjonarni Uniwersytetu Opolskiego;

d) doktoranci Uniwersytetu Opolskiego;

e) inni pełnoletni czytelnicy z terenu województwa opolskiego, którzy opłacą kaucję za wypożyczone książki. Wysokość kaucji ustalana jest odrębnym zarządzeniem Rektora UO.

1.4. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom, przekroczenie tego zakazu pozbawia czytelnika prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki.

1.5. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych lub adresowych.

1.6. O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Straty powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty.

1.7. Duplikat karty bibliotecznej wydaje Wypożyczalnia Biblioteki Głównej na podstawie sprawdzonego konta czytelnika w całej sieci bibliotecznej i wniesieniu opłaty za wydanie nowej karty. Cenę karty określa zarządzenie Rektora UO.

1.8. Studenci i pracownicy UO odchodząc z Uczelni obowiązani są uzyskać poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań w Bibliotece. Przy podbiciu karty obiegowej i rozliczeniu się z Biblioteką, unieważnia się kartę biblioteczną i czytelnik traci prawo korzystania z Biblioteki na dotychczasowych zasadach.

1.9. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 

2. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW POZA BIBLIOTEKĘ

2.1. W Wypożyczalniach Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego obowiązuje system elektronicznej ewidencji czytelników i udostępniania zbiorów.

2.2. Wypożyczenia rejestrowane w systemie elektronicznym nie są potwierdzane rewersami.

2.3. Po zarejestrowaniu wypożyczeń i zwrotów czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem Wypożyczalni danej biblioteki.

2.4. Limity wypożyczeń poza bibliotekę oraz terminy zwrotu:

a) pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego – 40 tytułów na rok;

b) emerytowani pracownicy Uniwersytetu Opolskiego – 20 tytułów na pięć miesięcy;

c) studenci stacjonarni, niestacjonarni i doktoranci Uniwersytetu Opolskiego – 15 tytułów na 5 miesięcy;

d) studenci piszący pracę magisterską, licencjacką i studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku – 20 tytułów na pięć miesięcy;

e) inni i emerytowani pracownicy UO – 15 tytułów na pięć miesięcy;

f) inni użytkownicy korzystający ze zbiorów na podstawie wpłaconej kaucji – 2 tytuły na miesiąc.

2.5. Studenci niepełnosprawni obsługiwani są poza kolejnością.

2.6. Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia odsyła się do magazynu.

2.7. Czytelnik może otrzymać prolongatę wypożyczenia na okres do 1 miesiąca pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł ze strony innych czytelników. W celu uzyskania prolongaty należy zgłosić się z książką do Wypożyczalni przed upływem terminu jej zwrotu.

2.8. Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje:

a) automatyczne naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat pieniężnych, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem wydanym przez Rektora UO;

b) indywidualne upomnienie listem poleconym na koszt czytelnika;

c) okresowe lub całkowite zawieszenie prawa do wypożyczeń i prolongat do czasu uregulowania zobowiązań wobec biblioteki;

d) wystąpienie o zwrot książek stanowiących majątek Uniwersytetu Opolskiego na drogę sądową.

2.9. W wypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych książek, czytelnik jest zobowiązany:

a) dostarczyć identyczny egzemplarz lub z powodu braku takich możliwości, zwrócić inną książkę wskazaną przez upoważnionego bibliotekarza. Cena takiej książki ustalona jest według zasad określonych zarządzeniem Rektora UO;

b) dostarczyć za zgodą biblioteki oprawioną kopię kserograficzną zagubionego lub zniszczonego dzieła pod warunkiem, że dany egzemplarz nie jest osiągalny na rynku wydawniczym uwzględniając opłatą manipulacyjną;

c) wnieść odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną książkę według zasad określonych zarządzeniem Rektora UO.

2.10. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

a) druków zwartych wydanych do 1950 roku;

b) zbiorów specjalnych;

c) wszystkich zbiorów zgromadzonych w czytelniach;

d) czasopism i gazet;

e) dzieł rzadkich, trudnych do nabycia na rynku wydawniczym;

f) dzieł z dużą ilością tablic, map i rycin;

g) encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map;

h) dzieł w złym stanie zachowania;

i) książek i materiałów bibliotecznych sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2.11. W uzasadnionych wypadkach biblioteka ma prawo wypożyczyć książkę na krótszy okres lub żądać jej zwrotu przed upływem terminu określonego w Regulaminie.
 

3. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

3.1. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Wypożyczalnia Biblioteki Głównej dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

3.2. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach Opola, a w przypadku zamówień zagranicznych, brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach naukowych na terenie Polski.

3.3. Jednorazowe zamówienie na dzieła z zewnątrz nie może przekraczać 5 publikacji z kraju i 3 z zagranicy. Studenci zamawiający publikacje spoza kraju powinni okazać pismo od opiekuna naukowego lub promotora poświadczające konieczność sprowadzenia tych dzieł do Biblioteki.

3.4. Czytelnik składa zamówienie na specjalnym formularzu, który należy wypełnić starannie i czytelnie.

3.5. O sprowadzeniu dzieła czytelnik informowany jest pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6. Książki z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu we wskazanej czytelni. Czas udostępniania określony jest przez bibliotekę realizującą zamówienie międzybiblioteczne.

3.7. Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej są bezpłatne z wyjątkiem opłat, których może zażądać biblioteka realizująca zamówienie. W takim przypadku, koszty zamówienia ponosi czytelnik na podstawie wystawionego rachunku bądź faktury.

3.8. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione dzieła, Biblioteka obciąży go pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

3.9. Biblioteka Główna wypożycza zbiory własne innym bibliotekom krajowym i zagranicznym po otrzymaniu zamówienia na rewersach, on-line, pocztą elektroniczną lub faksem.

3.10. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

a) starodruki, zbiory specjalne i archiwalia;

b) druki wydane przed 1950 rokiem;

c) wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne;

d) czasopisma i gazety;

e) materiały z księgozbiorów podręcznych.

3.11. Biblioteka wykonuje na zapotrzebowanie innych bibliotek odbitki kserograficzne artykułów z czasopism, wysyła i odbiera zrealizowane zamówienia również w formie plików pdf.

3.12. Niezrealizowane rewersy jednorazowe odsyła się bibliotece zamawiającej, podając przyczynę niewykonania zamówienia; niezrealizowane rewersy okrężne są przesyłane do innych bibliotek.

4. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH

4.1. Czytelnie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego mają charakter publiczny, może z nich korzystać każdy zainteresowany po wpisaniu się do rejestru odwiedzin. Na czas pobytu w Czytelniach należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną, legitymację studencką lub inny ważny dokument.

4.2. W Czytelniach udostępnia się następujące zbiory:

a) książki, czasopisma, mikrofilmy, mapy, dokumenty życia społecznego oraz inne zbiory specjalne, których stan i zabezpieczenie nie wymaga specjalnej ochrony;

b) materiały biblioteczne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;

c) rękopisy, starodruki oraz szczególne kolekcje zbiorów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4.3. Czytelnik może korzystać z własnych materiałów po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

4.4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego Czytelni Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu dzieł czytelnik nie wstawia ich na półki, lecz odkłada na wyznaczone miejsca.

4.5. Zbiory biblioteczne przechowywane poza Czytelnią należy zamówić na rewersach u dyżurnego bibliotekarza nie później niż pół godziny przed zamknięciem Czytelni. Nie realizuje się zamówień wypełnionych niedokładnie, nieczytelnie lub ołówkiem.

4.6. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego, dyżurny bibliotekarz ma prawo ograniczyć ilość jednorazowo przyjmowanych zamówień na zbiory z magazynów bibliotecznych.

4.7. Wydawnictwa sprowadzone spoza Czytelni, po wykorzystaniu, należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi, nie później niż 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

4.8. Na życzenie czytelnika Biblioteka rezerwuje dzieła sprowadzone z magazynu, nie dłużej jednak niż przez 1 tydzień dla studentów i 1 miesiąc dla pracowników naukowych.

4.9. Zbiorów znajdujących się w Czytelniach nie wypożycza się do domu.

4.10. Zabrania się wynoszenia zbiorów bibliotecznych poza obręb Czytelni bez wcześniejszego uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

4.11. Zbiory Czytelni zabezpieczone są elektronicznie, w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie zawartości torby przed opuszczeniem Czytelni.

4.12. W Czytelniach znajdują się odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające korzystanie z dokumentów w formie zmikrofilmowanej. Udostępnianie tych dokumentów odbywa się pod nadzorem dyżurnego bibliotekarza, który na życzenie czytelnika pomaga w obsłudze tych urządzeń.

4.13. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych.

4.14. Odbitki kserograficzne z mikroform oraz mikrofilmów wykonuje się na urządzeniach znajdujących się na terenie Czytelni Biblioteki Głównej.

4.15. Do kopiowania nie udostępnia się:

a) gazet oprawionych w roczniki, bez względu na rok wydania;

b) druków zwartych i czasopism wydanych do 1950 roku (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika Czytelni);

c) starodruków i rękopisów;

d) zbiorów specjalnych;

e) archiwaliów;

f) wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.

4.16. Zasady korzystania z niepublikowanych prac doktorskich i magisterskich określa zarządzenie Rektora UO.

4.17. Użytkownicy dysponujący własnymi komputerami mogą pracować na terenie Czytelni poprzez korzystanie z dostępu do sieci elektrycznej. Nie dopuszcza się podłączania w/w sprzętu do bibliotecznej sieci komputerowej.

4.18. Korzystający z Czytelni są obowiązani pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, torby, plecaki. Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w czytelniach i wypożyczalniach przez czytelników.

4.19. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków. Użytkownicy przed wejściem do Czytelni winni wyłączyć telefony komórkowe.

4.20. W przypadku zniszczenia lub kradzieży zbiorów bibliotecznych, czytelnik traci prawo korzystania z Biblioteki i fakt ten zgłasza się odpowiednim władzom Uniwersytetu Opolskiego.

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z PRACOWNI INTERNETOWEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO (NB/TL/I-103/2003)

1. Z pracowni internetowej w Bibliotece mają prawo korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego UO.

2. Użytkownik, chcący korzystać ze stanowisk komputerowych w pracowni internetowej powinien najpierw założyć swoje konto u osoby dyżurującej.

3. Stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych.

4. Na stanowiskach komputerowych korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

5. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych i wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowań.

6. Zabrania się korzystania z gier i zabaw komputerowych.

7. Użytkownik ma możliwość kopiowania wybranych informacji na dyskietkę, pendrive’a lub na płytę CD bądź DVD.

8. Istnieje możliwość wydrukowania informacji. Opłaty za wydruki komputerowe pobierane są zgodnie z cennikiem usług i opłat obowiązującym w Bibliotece Głównej UO (załącznik nr 5, do zarządzenia nr 43/2002 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18.12.2002 r.) i należy je uiścić na pierwszym piętrze u pracownika wypożyczalni.

9. Czytelnik może korzystać w pracowni internetowej z bezpłatnego pakietu biurowego Open Office.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać osobie dyżurującej.

11. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu osoba dyżurująca ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

12. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dziekana Wydziału Teologicznego UO.

Opole, dn. 19.05.2003 r.

Katalog ALEPH

Do Państwa dyspozycji oddajemy wyszukiwarkę w katalogu głównym Biblioteki UO – ALEPH

iBUK

Zapraszamy do korzystania z serwisu ibuk.pl (internetowa biblioteka)

Canon Law

Zapraszamy do korzystania z katalogu mikrofisz zawierających źródła prawa kanonicznego Canon Law a Basic Collection