Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2016 r. poz. 558) wniosek do kierownika studiów doktoranckich o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich powinien zawierać:

– dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

– uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się opinię opiekuna naukowego/promotora (w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów) albo dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (w przypadku czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Podanie o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich