Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Edycja archiwalna! Obecnie brak kierunku w ofercie

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej licencjat), którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru szeroko pojętej problematyki pomocy dzieciom i młodzieży w ich problemach psychologiczno-pedagogicznych i zdobyciem umiejętności z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Studium adresowane jest do:
1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i rodzinami;
3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, teologów, asystentów rodziny, familiologów, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje wiedzę i umiejętności konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającą diagnozy i wsparcia psychopedagogicznego oraz edukacyjnego, realizacji zadań w ramach zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów/wychowanków. (Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach) i placówkach).

Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 380 – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Opłata za każdy semestr wynosi 1000 zł
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Kierownik studiów: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz