O Wydziale


wt800600

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał razem z całą uczelnią w 1994 roku.

Aktualnie proponuje studia na następujących kierunkach:
– Teologia (jednolite, pięcioletnie studia magisterskie oraz czteroletnie studia doktoranckie),
– Nauki o rodzinie (studia licencjackie i magisterskie oraz czteroletnie studia doktoranckie),
– Turystyka i kultura śródziemnomorska (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie),
– Muzykologia (trzyletnie studia licencjackie).

 

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego posiada uprawnienia do nadawania:
– stopnia naukowego doktora nauk teologicznych
– stopnia naukowego doktora nauk o rodzinie,
– stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Ukończone studia dają kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach życia społeczno-religijnego. Uprawniają do nauczania religii w szkołach, pracy w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach małżeńsko-rodzinnych, samorządach administracji lokalnej, w parafialnych zespołach duszpasterskich. Wysoki poziom kształcenia gwarantuje wyspecjalizowana kadra naukowa.

Od 2000 roku Wydział Teologiczny jest członkiem Federacji Uniwersytetów Katolickich w Europie (FIUCE). Od lat związany jest współpracą naukową z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Bamberg, Moguncja, Monastyr, Ratyzbona, Praga, Ołomuniec, Trnava). Z wieloma ośrodkami prowadzi wspólne projekty badawcze. Z wymienionymi ośrodkami istnieje stała wymiana profesorów i wykładowców, którzy zapraszani są z gościnnymi wykładami.

Wydział organizuje naukowe konferencje międzynarodowe i krajowe. Ich treść zamieszczana jest w seriach wydawniczych: „Sympozja”, „Opolska Biblioteka Teologiczna”, „Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” oraz „Ekumenizm i Integracja”. Publikacje wydawane przez Wydział Teologiczny obejmują dorobek z różnych subdyscyplin teologicznych.

W ofercie wydawniczej Wydziału znajdują się również czasopisma: „Liturgia Sacra”, „Scriptura Sacra”, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, „Studia Oecumenica” oraz „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”.

Biblioteka Wydziałowa wraz z czytelnią i pracownią komputerową (dostęp do Internetu) posiada księgozbiór obliczany na 120 tys. woluminów oraz kilkaset tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Umożliwia dostęp do międzynarodowej bazy bibliograficznej „Atla”, multiwyszukiwarki „Fidkar”, zbioru prawa kanonicznego na mikrofiszach.

W ramach zajęć ponadobowiązkowych studenci mogą włączyć się w działalność kół naukowych (teologiczne oraz nauk o rodzinie), które organizują sesje naukowe i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Przy Wydziale działa duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, które proponuje bogatą ofertę kulturalno-religijną adresowaną do całej społeczności akademickiej miasta Opola.

Historia WT – por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Teologiczny_Uniwersytetu_Opolskiego

Pismo Ojca św. Jana Pawła II z okazji powołania Uniwersytetu Opolskiego


Jego Ekscelencja
Ks. Bp Prof. Dr hab. Alfons NOSSOL
Biskup Opolski

Drogi Księże Biskupie,
Oto świat nauki polskiej wzbogaca się o jeszcze jeden ośrodek akademicki, jakim jest Uniwersytet Opolski. Chwila niezmiernie doniosła i to nie tylko dla Ziemi Opolskiej, ale całej Ojczyzny.

Powołaniem każdego uniwersytetu jest szczególna służba ludzkiej kulturze, a to oznacza przede wszystkim służbę prawdzie: trud jej poznawania, a także jej obrony. Chodzi o pełną i niezafałszowaną prawdę o człowieku i o otaczającym go świecie. Służąc prawdzie, służy się człowiekowi, a broniąc prawdy, broni się człowieka w tym, co dla niego najbardziej istotne.

Zadaniem uniwersytetu jest pielęgnowanie i przekazywanie nie tylko wiedzy naukowej, ale także tego, co nazywamy mądrością. Sobór Watykański II naucza: “Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (Gaudium et spes, n. 15). Tutaj otwiera się szerokie pole działania dla uniwersytetu. Polska doby głębokich przemian potrzebuje dzisiaj wielkiej rzeszy ludzi mądrych, którzy potrafiliby tak rozwiązywać trudne problemy współczesności, aby życie jej obywateli stawało się “coraz bardziej ludzkie”.

Pośród różnych Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego znajduje się także Wydział Teologiczny. Fakt ten zasługuje na specjalne podkreślenie. Jest to niewątpliwie nowa jakość w obrębie państwowego szkolnictwa wyższego w Polsce, a raczej powrót do starej tradycji. Warto przy tej okazji przypomnieć, że istniejące jeszcze po wojnie Wydziały Teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim zostały zlikwidowane przez władze państwowe w czasach stalinowskich, w ramach walki z religią i Kościołem.

Obecność Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Opolskim jest bardzo wymowna również i z tego powodu, gdyż świadczy o tym, iż nowy Uniwersytet swoją służbę prawdzie rozumie w sposób uniwersalny, to znaczy nie pomija Prawdy Najwyższej, jaką jest sam Bóg. Poznawanie tej Prawdy jest właśnie zadaniem Teologii i teologów. W czasach dzisiejszych, w dobie daleko posuniętej specjalizacji, grozi człowiekowi zagubienie pośród prawd cząstkowych, jeśli utraci z pola widzenia blask owej Prawdy Najwyższej (Veritatis Splendor).

Tak więc Teologia polska ubogaca się o nowy ośrodek studiów akademickich, organicznie złączony ze wspólnotą uniwersytecką. Wyrażam z tego powodu moją szczególną radość. A pisząc te słowa myśl moja spontanicznie biegnie od tego najmłodszego ţ do najstarszego Wydziału Teologicznego w Polsce, który wkrótce obchodzić będzie swoje 600-lecie. Mam na myśli Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, istniejący dzisiaj w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wpisuje się w tę długą i jakże bogatą tradycję.

W dniu uroczystej Inauguracji I Roku Akademickiego 1994/95 na Uniwersytecie Opolskim, dzieląc radość całej Ziemi Opolskiej i Kościoła Opolskiego, przesyłam Rektorowi Uczelni, Senatowi, Profesorom oraz wszystkim studentom świeckim i duchownym, moje najlepsze życzenia na drogę ofiarnej i rzetelnej służby Prawdzie, zawierając je w modlitwie: Veni Sancte Spiritus, mentes tuorum visita! A wszystkim uczestnikom uroczystości inauguracyjnej udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, dnia 1 października 1994 r.