Zaznacz stronę

O Wydziale Teologicznym

wt800600Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego proponuje studia na trzech kierunkach: teologia (jednolite, pięcioletnie studia magisterskie oraz czteroletnie studia doktoranckie), nauki o rodzinie (studia licencjackie i magisterskie) oraz muzykologia (studia licencjackie). Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych od dnia 18 grudnia 1995 roku, a także stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych od dnia 29 stycznia 2001 roku.

Ukończone studia dają kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach życia społeczno-religijnego. Uprawniają do nauczania religii w szkołach, pracy w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach małżeńsko-rodzinnych, samorządach administracji lokalnej, w parafialnych zespołach duszpasterskich.

Wysoki poziom kształcenia gwarantuje wyspecjalizowana kadra naukowa. O jej obecność na Wydziale troszczy się od 30 lat Wielki Kanclerz, prof. dr hab. arcybiskup Alfons Nossol (doktor honoris causa sześciu uniwersytetów). Zorganizował zespół specjalistów w zakresie teologii i filozofii. W tym gronie są: pierwszy dziekan Wydziału, ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko – autorytet w dziedzinie liturgiki i hagiografii chrześcijańskiej, ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola – specjalista z zakresu historii średniowiecza, ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, o. prof. zw. dr hab. Sebastian Jasiński – znani bibliści, bp prof. dr hab. Jan Kopiec– historyk Kościoła na Śląsku i dziejów dyplomacji watykańskiej, ks. prof. dr hab. Józef Król; psychologia religii, ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola – teologia systematyczna i religiologia, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła współczesny dialog ekumeniczny, ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej; procesy integracyjne w Europie. Wielu innych pracowników Wydziału rozwija interesujące kierunki badań: problemy współczesnej rodziny (prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek), bioetyka (ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec, teologia pastoralna (ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec), filozofia współczesna (ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza, ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO), religiologia (ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO), personalizm (o. dr. hab. Bonawentura Smolka, prof. UO), patrologia ( ks. prof. dr hab. Norbert Widok ), obecność cystersów na Śląsku ( ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO), muzyka religijna na Śląsku (prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech), sztuka sakralna i ochrona zabytków (ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO), katechetyka (ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO ), posoborowa odnowa liturgiczna (ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO)

Od 2000 roku Wydział Teologiczny jest członkiem Federacji Uniwersytetów Katolickich w Europie (FIUCE). Od lat związany jest współpracą naukową z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Bamberg, Moguncja, Monastyr, Ratyzbona, Praga, Ołomuniec, Trnava). Z wieloma ośrodkami prowadzi wspólne projekty badawcze. Owoce tej współpracy dobrze dokumentuje seria wydawnicza: „Colloquia Theologica”. Niektóre z nich (np.: Świeccy w Kościele; Społeczeństwo pluralistyczne; Parafia i rodzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie, Fides et ratrio) realizowano z Wydziałami Teologicznym w Moguncji, Ołomuńcu, Salzburgu). Inne (np.: Człowiek drogą Europy; Szanse i ryzyko zjednoczonej Europy) powstały we współpracy z Wydziałem Teologicznym w Trnawie. Z wymienionymi ośrodkami istnieje stała wymiana profesorów i wykładowców, którzy zapraszani są z gościnnymi wykładami.
Corocznie Wydział organizuje szereg sympozjów międzynarodowych. Są one organizowane we współpracy z innymi jednostkami UO (Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji. Gromadzą one autorytety naukowe w dziedzinach będących przedmiotem referatów i dyskusji. Treść wygłoszonych wykładów i dyskusji jest publikowana głownie w seriach wydawniczych: „Sympozja”, „Opolska Biblioteka Teologiczna”, „Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo”.

Ważne dla Wydziału było sympozjum otwierające działalność Instytutu Ekumenizmu i Badań Nad Integracją (rok 2000), gdzie wśród zaproszonych gości był kard. Walter Kasper – przewodniczący Watykańskiego Sekretariatu do Spraw jedności chrześcijan. W ostatnich latach Instytut organizuje co roku konferencje o charakterze międzynarodowym poświęcone problematyce ekumenicznej. Dorobek tych spotkań dobrze ilustruje seria: „Ekumenizm i Integracja”.

W ofercie wydawniczej Wydziału znajdują się czasopisma: „Liturgia Sacra”, „Scriptura Sacra”, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, „Studia Oecumenica”. Bezpośredni dostęp do tych wydawnictw jak i gromadzonego przez lata księgozbioru (70 tys. woluminów) umożliwia Biblioteka Wydziałowa wraz z czytelnią i pracownią komputerową (dostęp do Internetu). Posiada ona księgozbiór obliczany na ok. 70 tys. woluminów oraz ok. 900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Umożliwia dostęp do międzynarodowej bazy bibliograficznej „Atla”, multiwyszukiwarki „Fidkar”, zbioru prawa kanonicznego na mikrofiszach.

W ramach zajęć ponadobowiązkowych studenci mogą włączyć się w działalność kół naukowych (teologiczne, filozoficzne, nauk o rodzinie), które także organizują sesje naukowe i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Przy Wydziale działa także duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, które proponuje bogatą ofertę kulturalno-religijną adresowaną do całej społeczności akademickiej Opola. W jej ramach organizowane są wykłady, nabożeństwa, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy teatralne i filmowe, wspólne wyjazdy. Prężna działalność oparta jest także o pracę ponad pięćdziesięcioosobowej grupy woluntariuszy. Rokrocznie, we wrześniu duszpasterstwo organizuje obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close