Lista komisji związanych z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego


Stypendialna Komisja doktorancka WTUO

Skład:
1. dr hab. Marek Lis, prof. UO (prodziekan),
2. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO (kierownik studiów doktoranckich NoR), przewodniczący Komisji,
3. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (kierownik studiów doktoranckich Teologia),
4. Pani mgr Magdalena Jarocka-Bystrzycka (doktorantka, NoR),
5. Pani mgr Ada Wałowska (doktorantka, Teologia).

Kontakt:
Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO, plandwojtowicz@uni.opole.pl

Powołana przez:
Prorektora ds. kształcenia i studiów UO dr hab. Izabele Pisarek w odpowiedzi na wniosek Dziekana WTUO ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniak

Data powołania:
20.09.2016

Kadencja:
1 rok: od 01.10.2016 do 30.09.2017

Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Opolskim (Zarządzenie Rektora UO z dnia 25 czerwca 2015 r.)

Zadania:
Rozpatrywanie wniosków stypendialnych.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Skład:
Dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Rafał Wielki
mgr Emilia Niemczyk
mgr Szymon Stępniak

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
11.10.2016, pismo L.dz. Rs/764/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:
Opisane w ww. regulaminie, uprawnienia do wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Odwoławcza Komisja Stypendialną Doktorantów (I instancja)

Skład:
Dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Arkadiusz Niemczyk
mgr inż. Piotr Godyń
mgr Marek Baron
mgr Przemysław Fordymacki
mgr Marcin Sroka
mgr Ewa Leśniak
mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara
mgr Marlena Garczewska

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
11.10.2016, pismo L.dz. Rs/765/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania: Uprawnienia do rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów oraz wydawanie rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów (II instancja)

Skład:
dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Magdalena Szpak
mgr Dominik Jerz
mgr Paweł Gomulak
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Robert Szewczyk
mgr Agnieszka Wojcieszek
mgr Robert Malona

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
14.10.2016, pism L.dz. Rs/783/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:
Uprawnienia do rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów oraz wydawanie rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Komisja Wyborcza WTUO

Skład:
1. Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – przewodniczący Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
2. Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
3. Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
4. Ks. dr Brunon Zgraja – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
5. Pan mgr Leon Swoboda – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
6. Pani mgr Paulina Zalewska – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy doktorantów;
7. Pani Marta Bury – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy studentów.

Kontakt:
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, dkr@uni.opole.pl

Powołana przez:
Radę Wydziału Teologicznego UO

Data powołania:

Kadencja:
2016-2020

Podstawa prawna:
Statut UO

Zadania:
Przeprowadzanie i uzupełnianie wszystkich wyborów na WT UO określonych w Statucie UO.

Uczelniana Komisja ds. Kształcenia

Skład:
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (WTUO)
Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

Skład:
Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO (WTUO)
Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Organizacji i Rozwoju uniwersytetu

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Skład:
Ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO (WTUO)
Ks. dr Joachim Waloszek

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Skład:
o. prof. zw. dr hab. Sebastian Jasiński (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (WTUO)
Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Statutu UO

Skład:
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (WTUO)
Ks. dr Grzegorz Gura (WTUO)

Kontakt:
Pani dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO Prorektor ds. kształcenia i studentów rektorat@uni.opole.pl

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza (WTUO)
Ks. dr Janusz Podzielny (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Rada programowa kierunku Teologia

Skład:

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO – przewodniczący

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO (opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych)

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO

Magdalena Wosik

Michał Dielehner

Mgr inż. Przemysław Biliczak – administrator sieci komputerowych

 

 

Powołana przez: Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Data powołania: 13 grudnia 2018 r.

Kadencja:

Podstawa prawna: § 3 ust. 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:

 

Kontakt:

Rada programowa kierunku Nauki o Rodzinie

Skład:

Ks. dr Janusz Podzielny – przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Ks. prof. dr hab. Jan Kochel

Zuzanna Czop

Joanna Szuchnik

Mgr inż. Przemysław Biliczak – administrator sieci komputerowych

 

Powołana przez: Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Data powołania: 13 grudnia 2018 r.

Kadencja:

Podstawa prawna: § 3 ust. 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:

 

Kontakt:

Rada programowa kierunku Muzykologia

Skład:

Dr Mariusz Pucia – przewodniczący

Ks. dr Franciszek Koenig

Mgr Gabriela Czurlok

Seweryn Grobarek

Anna Lakota

Mgr inż. Przemysław Biliczak – administrator sieci komputerowych

 

Powołana przez: Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Data powołania: 13 grudnia 2018 r.

Kadencja:

Podstawa prawna: § 3 ust. 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:

 

 

Kontakt:

Rada programowa kierunku Kultura śródziemnomorska

Skład:

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok, przewodniczący

Ks. dr hab. Piotr Górecki

Ks. dr Mateusz Potoczny

Maria Rudnicka

Mgr inż. Przemysław Biliczak – administrator sieci komputerowych

 

Powołana przez: Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Data powołania: 13 grudnia 2018 r.

Kadencja:

Podstawa prawna: § 3 ust. 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:

 

 

Kontakt: