Egzamin dyplomowy

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
 • Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego,
 • Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim,
 • Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (z późniejszymi zmianami).
  1. Ostatni semestr studiów będzie zaliczony po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Pozytywne złożenie egzaminu dyplomowego stanowić będzie ukończenie studiów.
  2. Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) w Uniwersytecie Opolskim określa Zarządzenie nr 1/2016 Rektora UO z dnia 15 stycznia 2016 r. Student wraz z pracą dyplomową składa równocześnie podanie skierowane do dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, tezy (w 3 egzemplarzach) oraz indeks. Podanie i tezy powinny być podpisane przez promotora.
  3. W dniu egzaminu student powinien złożyć w dziekanacie legitymację studencką (z wyjątkiem absolwentów studiów pierwszego stopnia)*, 4 zdjęcia do dyplomu (format 45×65 mm), pismo w sprawie dodatkowych informacji do suplementu, dowód wpłaty za dyplom. Opłata za dyplom wynosi 60 zł i powinna być wniesiona na konto 19 1090 2138 0000 0001 1255 9610. Absolwenci studiów pierwszego stopnia składają legitymację studencką po 31 października roku ukończenia tych studiów.
  4. Absolwent po zdanym egzaminie dyplomowym powinien złożyć w dziekanacie wypełnioną kartę obiegową.
  5. Na wniosek absolwenta wydaje się dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Wniosek ten absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Opłata za ww. odpis wynosi 40 zł.

* Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Załączniki:
Zasady przygotowywania prac dyplomowych [aktualizacja: czerwiec 2019]
APD instrukcja student 25-02-2015
APD instrukcja promotorzy recenzenci 04-01-2016
OSA analiza raportu 14-01-2016
Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego
Tezy kierunkowe dla kierunków Teologia i Nauki o Rodzinie
Dodatkowe informacje do suplementu