Egzamin dyplomowy

Podstawa prawna: – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, – Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego, – Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim, – Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (z późniejszymi zmianami).

1. Ostatni semestr studiów będzie zaliczony po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Pozytywne złożenie egzaminu dyplomowego stanowić będzie ukończenie studiów. 2.   Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) w Uniwersytecie Opolskim określa Zarządzenie nr 1/2016 Rektora UO z dnia 15 stycznia 2016 r. Student wraz z pracą dyplomową składa równocześnie podanie skierowane do dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, tezy (w 3 egzemplarzach) oraz indeks. Podanie i tezy powinny być podpisane przez promotora. 3. W dniu egzaminu student powinien złożyć w dziekanacie legitymację studencką (z wyjątkiem absolwentów studiów pierwszego stopnia)*, 4 zdjęcia do dyplomu (format 45 mm na 65 mm), pismo w sprawie dodatkowych informacji do suplementu, dowód wpłaty za dyplom. Opłata za dyplom wynosi 60 zł i powinna być wniesiona na konto 19 1090 2138 0000 0001 1255 9610. Absolwenci studiów pierwszego stopnia składają legitymację studencką po 31 października roku ukończenia tych studiów. * Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. 4.  Absolwent po zdanym egzaminie dyplomowym powinien złożyć w dziekanacie wypełnioną kartę obiegową. 5.  Na wniosek absolwenta wydaje się dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Wniosek ten absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Opłata za ww. odpis wynosi 40 zł.

Załączniki:
Zasady przygotowywania prac dyplomowych
APD instrukcja student 25-02-2015
APD instrukcja promotorzy recenzenci 04-01-2016
OSA analiza raportu 14-01-2016
Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego
Tezy kierunkowe dla kierunków Teologia i Nauki o Rodzinie Dodatkowe informacje do suplementu