Akty prawne i dekrety

Dekret erygujący Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Opolskim

N. 1328/93 CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE SEMINARII ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

DECRETUM

Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis), de studiis academicis ecclesiasticis valde sollicita, opus in hac re ab Exc.mo Episcopo Opoliensi instauratum attente consideravit, praesertim intuitu Universitatis Civilis a Gubernio Polonicae Rei Publicae in eadem Civitate ex lege erectae. Quae cum ita sint, idem Exc.mus Episcopus hanc Congregationem adivit, exposcens ut in Civitate Opoliensi Facultas Sacrae Theologiae erigeretur et quidem ut pars integralis Universitatis Civilis Opoliensis. Haec Congregatio de Institutione Catholica, re undique perpensa, cum compererit omnia ad hoc necessaria esse comparata atque academicis rationibus esse aptata, praesertim quae ad curriculum studiorum ac corpus Docentium attinent; ratione habita Conferentiae Episcopalis Polonicae favorabilis sententiae; petitionem eiusdem Exc.mi Episcopi libenter excipiens, ad normam art. 61 Constitutionis Apostolicae “Sapientia Christiana”.

FACULTATEM SACRAE THEOLOGIAE OPOLIENSEM pro munere hoc Decreto erigit erectamque declarat, eidem potestate academicos gradus conferendi iuxta vigentem academicam Ecclesiae legem; servatis Statutis eiusdem Facultatis ab hac Congregatione approbandis; ceteris servatis de iure servandis, praesertim quae in Constitutione Apostolica “Sapientia Christiana” atque annexis Ordinationibus ceterisque Apostolicae Sedis documentis de Studiorum Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis adimplenda praescribuntur. Insuper haec Congregatio Exc.mum Episcopum Opoliensem “pro tempore”

MAGNUM CANCELLARIUM ipsius Facultatis nominat atque renuntiat, omnibus eidem agnitis tributisque iuribus et officiis huiusmodi muneri inhaerentibus; eidemque mandans ut Facultatem promoveat ac tutetur; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die XII mensis Septembris, a.D. MCMXCIV.

PRAEFECTUS
+ Pius Card. Laghi

A SECRETIS
+ Iosephus Saraiva Martin

Dekret erygujący Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Opolskim

 

Dekret zatwierdzający statut Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

N. 1171/94/5
CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis), lectis perpensisque STATUTIS Facultatis Theologicae Opoliensis; quae in eorundem LVII articulis definiuntur ac statuuntur rata habet atque ad quinquennium experimenti gratia approbat, iisque ad quos pertinet ut rite observentur praecipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die XXX mensis Septembris, a.D. MCMXCIV.

A SECRETIS
+ Iosephus Saraiva Martins

SUBSECRETARIUS
+ Iosephus Baldanza

Dekret zatwierdzający statut Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Dekret zatwierdzający Dziekana Wydziału Teologicznego N. 1226/94/2

N. 1226/94/2
CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

iuribus et officiis huiusmodi muneri de more inhaerenCongregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis), attentis litteris commendatitiis Exc.mi Episcopi Opoliensis, Magni Cancellarii, legitime praesentantis; perpensis titulis quibus candidatus qui probe praesit aptus demonstratur; cum compererit eundem legitime nominatum esse; ad normam tum art. 18 Constitutionis Apostolicae “Sapientia Christiana”, tum peculiarium Statutorum Rev.dum D.num Helmodum SOBECZKO presbyterum Dioeceseos Opoliensis, Sacrae Liturgiae Doctorem Habilitatum, DECANUM Facultatis Theologicae Opoliensis pro munere hoc Decreto ad triennium approbat confirmatque, omnibus eidem agnitis tibus; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis die XXX mensis Septembris, a.D.MCMXCIV.

A SECRETIS
+ Iosephus Saraiva Martins

SUBSECRETARIUS
Iosephus Baldanza

 Dekret zatwierdzający Dziekana Wydziału Teologicznego

Statut Uniwersytetu Opolskiego

(fragmenty)
Wprowadzenie

1. Wydział Teologiczny w państwowym Uniwersytecie Opolskim powstał z Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Opolu, erygowanego przez Biskupa Opolskiego w dniu 5 maja 1981 roku.

2. Biskup Opolski, po uzyskaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski (por. pismo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski, z dnia 6 września 1993 r., nr 2721/93/P), rozpoczął starania o kanoniczne erygowanie Wydziału Teologicznego przez Stolicę Apostolską.

3. Wydział Teologiczny rządzi się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Konstytucjami Apostolskimi Sapientia Christiana (15 IV 1979)  i Ex Corde Ecclesiae (15 VIII 1990) oraz innymi dokumentami wydanymi przez Stolicę Apostolską w sprawie Uniwersytetów i Fakultetów Kościelnych.

4. Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie, kształcące kandydatów do kapłaństwa dla diecezji opolskiej i gliwickiej, zachowuje własną odrębność organizacyjną. Jednak studenci Seminarium będą studiować i zdobywać stopnie akademickie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi.

pełna treść dokumentu do pobrania stąd
Statut Uniwersytetu Opolskiego

Umowa między Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i Biskupem Opolskim a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski, i Biskup Opolski,

Przewodniczący Rady Naukowej Episkopatu Polski, upoważnieni przez Stolicę Apostolską,

oraz Minister Edukacji Narodowej, zwani dalej Umawiającymi się Stronami, celem określenia zakresu nadzoru władz Kościoła Katolickiego nad Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, o którym mowa w Ustawie
z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego w art. 4 ust. 2 (Dz. U. Nr 55, poz. 225 z 1994 r.), a także dla właściwej działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Teologicznego w ramach państwowego uniwersytetu, uzgodniły, co następuje:

Art. 1

Wydział Teologiczny, jako integralna jednostka organizacyjna państwowego Uniwersytetu Opolskiego, w swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami państwowymi obowiązującymi szkolnictwo wyższe, Statutem Uniwersytetu Opolskiego, oraz przepisami kościelnymi, zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana z dnia 29 czerwca 1979 r. i w załączonych do tego dokumentu Ordinationes.

Art. 2

Nadzór nad całym Uniwersytetem sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Natomiast działalność Wydziału Teologicznego nadzorują władze Kościoła Katolickiego w zakresie określonym w niniejszej umowie i Statucie Uniwersytetu Opolskiego. Nadzór władz kościelnych nad Wydziałem Teologicznym dotyczy w szczególności:

– doboru nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydziału Teologicznego,

– troski o tożsamość katolicką Wydziału, polegającą na zagwarantowaniu realizacji programów studiów oraz wierności doktrynie katolickiej,

– sposobu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez władze kościelne na pokrycie kosztów materialnych, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów użytkowanych przez Wydział Teologiczny.

Art. 3

Władze kościelne reprezentuje każdorazowy Opolski Biskup Diecezjalny, jako Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego.

Statut Uniwersytetu zagwarantuje nadzór Wielkiego Kanclerza nad Wydziałem Teologicznym, a w szczególności określi jego prawo do:

– zatwierdzania kandydatów na dziekana, przedstawionych przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej,

– przyjmowania od wybranego dziekana wyznania wiary,

– udzielania – a w razie konieczności cofania – misji kanonicznej nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia w zakresie dyscyplin odnoszących się do wiary i obyczajów oraz wyrażania pozostałym nauczycielom zgody na nauczanie innych przedmiotów; szczegółowy sposób postępowania określi Regulamin Wydziału,

– przedkładania Kongregacji Wychowania Katolickiego wniosków o wymagane dla profesorów oraz doktorów honoris causa “nihil obstat”,

– informowania Kongregacji Wychowania Katolickiego o poważniejszych sprawach Wydziału i przesyłania jej okresowych sprawozdań o stanie Wydziału.

Art. 4

Nauczycieli akademickich zatrudnia się zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutem Uniwersytetu i Regulaminem Wydziału, oraz po spełnieniu warunków podanych niżej w ust. 2 i 3.

Nauczyciele akademiccy, którzy zajmują się dyscyplinami kościelnymi, przed objęciem stanowiska muszą uzyskać misję kanoniczną (missio canonica) od Wielkiego Kanclerza i złożyć wobec dziekana wyznanie wiary; pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału muszą otrzymać przed nominacją zgodę na nauczanie (venia docendi). Misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie na Wydziale Teologicznym wydaje i cofa Wielki Kanclerz na wniosek dziekana Wydziału Teologicznego. Nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego mogą być osoby spełniające warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym, a ponadto należące do Kościoła Katolickiego i zachowujące jego naukę oraz kierujące się w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza ze względów ekumenicznych, na Wydziale Teologicznym może być zatrudniony nauczyciel akademicki, który należy do innego Kościoła lub religii, albo nie wyznaje żadnej wiary religijnej, o ile respektuje katolicki charakter Wydziału. Nie może on jednak nauczać doktryny katolickiej. Nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust. 2, któremu cofnięto misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie nie może prowadzić zajęć na Wydziale Teologicznym. Cofnięcie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy. Cofnięcie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie poprzedzone jest postępowaniemokreślonym w Regulaminie Wydziału. Na zwolniony etat będzie zatrudniony pracownik Wydziału Teologicznego, posiadający misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie.

Art. 5

Władze kościelne będą pokrywały koszta związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów użytkowanych przez Wydział Teologiczny. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem kościelnych środków finansowych przysługuje Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału. Wynagrodzenie pracowników i pomoc materialną studentom Wydziału zapewni Uniwersytet.

Art. 6

Studia teologiczne obejmują pięcioletnie studia magisterskie (ogólny kurs teologii) orazstudia doktoranckie (dwuletnie studia licencjackie – ad licentiatum i roczne studia – ad lauream), zgodnie z przepisami kościelnymi wymienionymi w art. 1. Na Wydziale Teologicznym prowadzi się ponadto studia zawodowe i kursy specjalne.

Art. 7

Wydział Teologiczny posiada własny Regulamin, uwzględniający przepisy państwowe ikościelne, posiadający aprobatę Kongregacji Wychowania Katolickiego. Regulamin Wydziału Teologicznego zgodny będzie z postanowieniami Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Oba Statuty uwzględniać będą niniejsze uzgodnienia Umawiających się Stron.

Art. 8

Wydział Teologiczny formalnie eryguje Stolica Apostolska (kan. 816,1 KPK).

Art. 9

Zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić w wyniku uzgodnienia Umawiających się Stron. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Warszawa, dnia 20.09.1994 r.

+ Józef Kard. Glemp

Przewodniczący

Konferencji Episkopatu Polski

Prymas Polski

Aleksander Łuczak

Minister Edukacji Narodowej

+ Alfons Nossol

Biskup Opolski

Przewodniczący Rady Naukowej

Episkopatu Polski

Umowa między Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i Biskupem Opolskim a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Umowa między Wyższymi Seminariami Duchownymi Diecezji Opolskiej i Gliwickiej a Uniwersytetem Opolskim i Wydziałem Teologicznym

Art. 1
W oparciu o § 89 Statutu Uniwersytetu Opolskiego, z upoważnienia Opolskiego i Gliwickiego Biskupa Diecezjalnego, Wyższe Seminaria obu diecezji, zwane dalej Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym, reprezentowane przez Rektorów obu Seminariów, a Uniwersytetem Opolskim, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez Rektora tej Uczelni i Dziekana Wydziału Teologicznego, zostaje zawarta niniejsza umowa, określająca ścisłą współpracę Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Art. 2
Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne zachowuje swoją odrębność organizacyjnoprawną, swój zarząd i urzędy oraz rządzi się własnym statutem, zgodnym z postanowieniami wewnętrznego regulaminu – statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego (Dekret z 30 IX 1994, N.1171/94/5).
Art. 3
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne ściśle współpracują ze sobą w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi, określonymi w statutach własnych oraz w statucie Uniwersytetu, z zachowaniem przepisów Konst. Ap. “Sapientia Christiana” i załączonych do niej Ordinationes oraz postanowień Konferencji Episkopatu Polski.
Art. 4
Po złożonym przed wydziałową komisją rekrutacyjną egzaminie wstępnym kandydaci stająsię studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w wyniku immatrykulacji określonej przez statut uczelni. Przyjęci w ten sposób na Wydział kandydaci mają te same prawa i obowiązki jak pozostalistudenci Wydziału Teologicznego, łącznie z pomocą stypendialną.
Art. 5
Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego, zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami, odpowiadają za realizację formacji naukowej alumnów. Program studiów uwzględni obowiązujące w tej materii przepisy kościelne oraz wewnętrzny Regulamin – Statut Wydziału Teologicznego (art. 51-52). Studia i egzaminy alumnów odbywają się zgodnie z obowiązującym na Wydziale regulaminem studiów. Czas trwania studiów teologicznych kandydatów do kapłaństwa określają przepisy kościelne Konst. Ap. “Sapientia Christiana” (art. 72-74). Zgodnie z zatwierdzonym przez Kongregację Wychowania Katolickiego Regulaminem – Statutem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego alumni Wyższych Seminariów, po pięcioletnich studiach magisterskich, zobowiązani są do odbycia jednego roku studiów pastoralnych, przy zachowaniu odnośnych przepisów kościelnych (por. art. 37, ust. 1).
Program studiów pastoralnych zatwierdza rada Wydziału Teologicznego. Alumni VI roku Seminarium Duchownego zachowują prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do otrzymywania pomocy stypendialnej ze strony Uniwersytetu. Organizację poszczególnych semestrów i terminy sesji egzaminacyjnych, zgodne z praktyką
obowiązującą na Uniwersytecie, ustala dziekan Wydziału.
Art. 7
Mianowani przez Biskupów Diecezjalnych rektorzy Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego (opolski i gliwicki) są z urzędu członkami rady wydziału i biorą udział w jej posiedzeniach. Rektorzy Seminarium mogą uczestniczyć w egzaminach dyplomowych alumnów, jednak bez prawa głosu jeśli nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi.
Art. 8
Korzystanie z pomieszczeń będących własnością Uniwersytetu (Wydziału Teologicznego) lub Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego oraz inne sprawy gospodarczo-finansowe regulują odrębne porozumienia umawiających się stron.
Art. 9
Zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić w wyniku uzgodnienia Umawiających się Stron. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach.

Opole, dnia 13 stycznia 1995 roku.
Ks. dr J. Waloszek
rektor WSD Nysa
Ks. dr K. Wolsza
rektor WSD Gliwice
Prof. dr hab. J. Pośpiech
rektor Uniwersytetu Opolskiego
Ks. prof. dr hab. H. Sobeczko
dziekan Wydziału Teologicznego UO
+ Alfons Nossol
Biskup Opolski

Umowa między Wyższymi Seminariami Duchownymi Diecezji Opolskiej i Gliwickiej a Uniwersytetem Opolskim i Wydziałem Teologicznym

Statut Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Teologiczny w państwowym Uniwersytecie Opolskim powstał z Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Opolu, erygowanego przez Biskupa Opolskiego w dniu 5 maja 1981 roku.

Biskup opolski, po uzyskaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski (por. pismo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski, z dnia 6 września 1993 r., nr 2721/93/P), rozpoczął starania o kanoniczne erygowanie Wydziału Teologicznego przez Stolicę
Apostolską.

Wydział Teologiczny rządzi się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i konstytucjami Apostolskimi Saplenta Christiana  (15 IV t979) i Ex Corde Eccleslae (15 VIII 1990) oraz innymi dokumentami wydanymi przez Stolicę Apostolską w sprawie Uniwersytetów i Fakultetów Kościelnych.

Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie, kształcące kandydatów do kapłaństwa dla diecezji opolskiej i gliwickiej, zachowuje własną odrębność organizacyjną. Jednak studenci Seminarium będą studiować i zdobywać stopnie akademickie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi…

Pełna treść Statutu do pobrania stąd.